Last ned eller bestill rapporten gratis

 

 1. Bygg vennskap og få oss til å fungere godt sammen i klassen
  Gode vennskap i klassen, der alle elevene føler seg trygge og trives, og snille og rettferdige lærere, er ifølge elevene det viktigste for at elevene skal ha det godt på skolen. Elevene mente mer lek og samarbeid på tvers av kjønn og etablerte vennegrupper på skolen var viktig. Læreren har det viktigste ansvaret for å skape et godt klassemiljø i følge elevene, men foreldrene må være gode forbilder og snakke godt om alle elevene i klassen. 

 2. Lytt til oss og la oss få mulighet til å påvirke undervisningen og skolemiljøet
  Svært mange elever fortalte at når de forsøkte å si ifra om dårlige ting som skjedde, ble de i altfor stor grad ikke tatt alvorlig eller avfeid med at de voksne bagatelliserte det elevene fortalte. Dette førte til at elevene sjeldnere sa ifra. Elevene opplevde at ensidig og lite aktiv undervisning bidro til mer uro og mobbing, og de ønsket at lærerne oftere skulle spørre elevene i fellesskap og én og én om de forsto undervisningen og leksene, og hvordan elevene likte å lære nye ting.

 3. Reager riktig og tidsnok på mobbing og utestengelse
  Elevene mente de voksne burde gripe inn med en gang det skjer konflikter og mobbing imellom elevene for å stoppe det tidlig. Lærerne og foreldrene burde bli bedre på å håndtere situasjoner og passe på at ting ikke forverrer seg når elevene sier ifra. Hvis elevene opplevde at de ville bli lyttet til, så ville de i større grad tørre å si ifra. Lærerne og foreldrene bør bli mer oppmerksomme på elever som ble utestengt og går mye alene og elever som ikke blir invitert med på lek, aktiviteter eller som ikke blir snakket med på gruppearbeid eller fellesaktiviteter.

 4. Reager og stopp baksnakking og stygge kommentarer
  Elevene mente at lærere burde bli bedre forbilder og ikke snakke stygt selv, samt ikke snakke nedsettende mot enkeltelever foran hele klassen. Foreldre burde også bli langt bedre forbilder og unngå å baksnakke eller snakke stygt om hverandre, andre barn eller andre voksne. Det påvirket hvordan elevene så på hverandre og snakket til hverandre i klassen. Elevene anbefalte at fokus på positivt språkbruk i klasserommet, i hjemmet og på sosiale medier, er med på å skape godt klassemiljø, og at elever må lære at språk kan såre medelever mer enn det avsenderen har ment.

 5. Se eleven bak handlingen
  Elevene mente det var viktig at lærerne og skolen tok bedre vare på elever som utsatte andre for mobbing eller gjorde andre dårlige ting på skolen, nettopp fordi de elevene kanskje ikke hadde det så godt eller selv hadde opplevd vonde ting.

 6. Fang opp ensomme elever og inkluder dem i fellesskapet
  Elevene anbefalte at de voksne skulle bli bedre på å fange opp elever som er ensomme og går mye alene, og inkludere dem i fellesskapet på skolen og på fritida. Ettersom vennskap var det viktigste for elevene for å trives på skolen, mente de at voksne hadde et ansvar for å tilrettelegge for at alle elever hadde noen å være sammen med og leke med.

 7. Bry dere mer om hva vi gjør på nett og mobil
  Elevene anbefalte at både lærere og foreldre burde bry seg mer og spørre om hva som skjer på sosiale medier og spill. Det er de voksne som har ansvaret for å stoppe mobbing og stygge kommentarer på nett og mobil. Elever har langt høyere terskel for å si ifra om vonde kommentarer eller skremmende ting som skjer på nett og mobil. 

 8. Gi tilbakemeldinger på oppførsel og atferd, men ikke kjeft på oss
  Elevene oppfattet kjeft og tilsnakk foran hele klassen som noe av det som i størst grad gjorde klassemiljøet dårligere, og som påvirket hvordan elevene så på og var imot hverandre. De ønsket at lærere skulle handle og si imot dårlig oppførsel og stygge kommentarer, men de mente at lærerne heller burde ta elever ut eller snakke med dem etter timen, framfor å kritisere dem foran alle andre i klassen.

 9. Ikke gjør forskjell på oss i klassen
  Ikke ha favorittelever, var elevenes råd. Det påvirket klassemiljøet og hvordan elevene var imot hverandre. I flere klasser kom det også tydelig fram at det var stor forskjellsbehandling mellom jentene og guttene, både med hensyn til hvem som fikk hjelp i timen, og hvem som fikk si noe, og i tilfeller der jentene og guttene hadde hatt samme negative atferd. Både jentene og guttene i mange av klassene fortalte at lærerne favoriserte jentene mest, mens guttene kom dårligere ut av omtrent like situasjoner.

 10. Sett av tid til klassens time eller klassemøter
  Det var en klar anbefaling fra elevene at de hadde behov for klassens time eller klassemøter regelmessig for å få tid til å snakke sammen om hvordan de kunne få det bedre i klassen, og som de også kunne bruke til lek for å bli bedre kjent og løse opp konflikter samt tid til å ta opp flere saker til elevrådet. De klassene som hadde avsatt tid til klassens time, satte stor pris på det.

 11. Trivselsledere og flere voksne ute i friminuttene
  Elevene ønsket at lærerne skulle være mer på steder der det ofte skjedde negative ting, og på alle skolene kommenterte elevene at det var for få voksne ute i friminuttene. Flere påpekte også at lærere som hadde inspeksjon, måtte bry seg i større grad og gå rundt og snakke med elevene, og ikke minst få inkludert de som gikk alene, i lek med andre elever. Elevene ønsket også flere og lengre friminutter, og mer tid sammen utenom undervisningen, samt også at skolegården skulle være tilpasset mer for elevene på mellomtrinnet. 

 12. Gi elevrådet veiledning og mer påvirkningskraft
  Elevene ønsket å få opplæring i starten av skoleåret hva elevrådsarbeid er, og hvordan de kunne fremme saker på skolen. Elevene ønsket mer innflytelse på det som skjedde på skolen, og at ledelsen tok de sakene som elevrådet fremmet mer seriøst. Elevene ville ha tydelig tilbakemeldinger på hvorfor saker fikk eller ikke fikk gjennomslag. 

 13. Foreldre må involvere seg og samarbeide godt
  Elevene var helt klare på at foreldre som bryr seg mye, og som samarbeider godt med hverandre, er med på å skape et godt klassemiljø og forebygge mobbing. De mente foreldre må ta et større ansvar for å stoppe mobbing og utestengelse når de ser det, og si imot baksnakking og stygg språkbruk. Foreldre burde også bli mer bevisste på at de er rollemodeller og hvordan de påvirker barna sine.

 14. Involver oss mer i undervisningen og mer praktisk læring
  Elever ved samtlige skoler vi besøkte, anbefalte at undervisningen burde bli mer praktisk orientert, morsommere, og at elevene gjerne kunne få lære mer gjennom lek. Elevene ville gjerne i større grad bli spurt om hvordan de opplevde undervisningen og leksene – og at de tilbakemeldingene de hadde, faktisk fikk påvirke hvordan undervisningen ble videre i klasserommet.

 15. Gi oss leksefri eller lekser som vi forstår
  Mange av elevene ønsket leksefri skole, fordi lekser spiste tid fra fritiden deres, og fordi elevene opplevde at leksene stresset dem, særlig fordi de ofte ikke forsto oppgavene som ble gitt i leksene. Hvis de skal fortsette med lekser, anbefalte elevene at lærere måtte bli flinkere til å forklare leksene bedre på forhånd, og ikke gi helt ukjent stoff i lekse.

 16. Sett av nok tid til spising
  Mange elever anbefalte at skolen måtte sette av mer tid til spising før storefri, uten at det forkortet tiden avsatt til storefri. Elevene opplevde ofte at det ble stressende å ha spising og dermed fant de ikke mye glede i det å spise sammen. I klassene vi besøkte, var det vanligst å se på skjerm mens de spiste. Elevene ønsket også tid til å kunne snakke mer sammen mens de spiste.