Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Foreldreløse Fiker* (12) er et av verdens glemte barn. Han bor på gata i Addis Ababa.

Omtrent 16 000 barn under fem år kommer til å dø i dag, de fleste av årsaker som enkelt kan forhindres. Omtrent 250 millioner barn i skolealder går på skolen, men lærer ikke. Det er ikke tilfeldig hvem disse barna er. Dette framgår av rapporten Every Last Child - The Children the World Chooses to Forget som lanseres i over 80 land i verden i dag.

Barn på flukt, jenter, etniske minoriteter, og barn med nedsatt funksjonsevne har større risiko for å dø, falle utenfor skole, og å leve et liv i utrygghet. En dødelig kombinasjon av fattigdom, diskriminering og geografi hindrer millioner av barn fra å nyte godt av den sosiale og økonomiske framgangen. Dette er resultatet av flere år med forsømmelse, forglemmelse og diskriminering fra verdens ledere.  

Foto: Redd Barna/ Jonathan Hyams
I store deler av verden nektes barn utdannelse, arbeid og en stemme, kun fordi de er jenter.

Framskritt, men ikke for alle barn

- Selv om verden har gjort store framskritt med fattigdomsbekjempelse, blir noen grupper barn systematisk forbigått og utestengt på grunn av hvem de er og hvor de bor. Disse barna tilhører de mest sårbare gruppene i verden, og situasjonen deres forverres stadig, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.  

Siden 1990 er barnedødeligheten halvert og det er 42 prosent færre barn utenfor grunnskolen nå enn i 2000. Denne utviklingen har reddet og forbedret livene til mange millioner barn. Men framgangen har ikke vært jevnt eller rettferdig fordelt mellom alle barn. For eksempel kan over halvparten av alle land vise til økende ulikhet siden 2000, både i levekår mellom etniske grupper og mellom ulike regioner innad i landet.

Rapporten viser også at:

  • 400 millioner barn forskjellsbehandles på grunn av sin etnisitet eller religion
  • kun 1 av 4 flyktningbarn i ungdomsalder går på skole, sammenlignet med 3 av 4 barn globalt.
  • urbefolkninger utgjør 5 prosent av verdens befolkning, men 15 prosent av de fattigste i verden.
  • 720 millioner av verdens nålevende kvinner inngikk ekteskap før de var 18 år. Til sammenligning giftet 156 millioner menn seg før de var 18.  
  • det er tre til fire ganger større sannsynlighet at barn med nedsatt funksjonsevne utsettes for fysisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Foto: Redd Barna/ Jonathan Hyams
Samuel* (15) bor i Freetown, Sierra Leone. Han er en av verdens 150 millioner barn med nedsatt funksjonsevne.

Like muligheter for alle barn

Rapporten er tydelig på at hvis vi skal ha mulighet til å oppfylle FNs bærekraftsmål, må vi fange opp de som systematisk faller utenfor. Hindringene disse barna møter, er menneskeskapt, og dermed kan de også brytes ned. Vi må jobbe på flere fronter, både ved å endre politikk, men også sosiale normer og kultur.

- Redd Barna vil i de kommende årene utfordre verdens ledere, myndigheter og organisasjoner som oss selv til å gi alle barn like muligheter, og ikke minst å stå til ansvar for barns rett til bedre skole og helse, sier Wang.

 

Foto: Redd Barna/ CJ Clarke
Over halvparten av alle mennesker på flukt er barn. Rahaf* (11) er en av dem.

Tre krav til verdens ledere

Med denne rapporten sparker Redd Barna i gang en treårig kampanje for å sørge for at alle barn får like muligheter, også de barna verden velger å glemme. Innen utgangen av 2018 skal Redd Barna bidra til at 15 millioner barn som i dag er utestengt fra slike muligheter skal overleve og lære.

Redd Barna krever at verdens ledere innfrir tre garantier for å sørge for at alle barn overlever, lærer og er trygge. Dette er garantier som må være universelle, for hvert eneste barn.

Rettferdig finansiering

Vi må etablere globale regler og nasjonale systemer som innbringer og bruker penger på måter som gir alle barn de grunnleggende tjenestene de trenger for å overleve og lære.

Rettferdig behandling

Vi må utfordre og endre lovverk, politikk og holdninger som gjør at barn diskrimineres på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonalitet eller funksjonsevne.

Rettferdig deltakelse

Vi må gi barn fra ekskluderte grupper og deres lokalsamfunn en stemme når beslutninger som påvirker dem tas, og alle barn må få en fødselsattest.

Last ned rapporten eller les mer om kampanjen