«Fikk beskjed hjemme om å ikke prate med helsesøster, da hun ikke kom til å forstå noe av vårt liv som kristne, da hun var en ikke-troende, og de som ikke tror, arbeider for djevelen med å prøve å avkristne oss som er troende. Så jeg tenkte jo at de sier de vil hjelpe, men er egentlig ute etter å avkristne meg.» 

Barn som vokser opp i strenge religiøse miljøer, kan bli fratatt muligheten til å lære storsamfunnet å kjenne. Kontroll og strenge rammer kan bidra til at de også mangler trening i å ta selvstendige valg i eget liv. Barna forteller at de føler seg ofte utenfor og har et sterkt behov for at voksne ser og forstår hvordan de har det.

Redd Barna, Hjelpekilden og Født Fri lanserer nå to nye veiledere og informasjonshefter, et til de som skal hjelpe, og et til barn og unge selv. Barn og ungdom med bakgrunn fra strenge religiøse miljøer har gitt sine råd og innspill i utviklingen av heftene.

Se live-opptak fra Barnerettighetsfrokosten der veilederne ble lansert her > 

«Små sko, stor tro» gir veiledning til lærere og fagpersoner i førstelinjetjenesten om hvordan man kan møte barn som vokser opp i strenge religiøse miljøer (av Hjelpekilden og Redd Barna).

Last ned heftet her

 

«Ditt liv, dine rettigheter» er et hefte som skal bidra til at ungdommer får økt kunnskap om egne rettigheter, kan identifisere negativ sosial kontroll og rettighetsbrudd, og at de lettere kan ta egne valg og søke nødvendig hjelp dersom de trenger det (av Hjelpekilden, Redd Barna og Født Fri). 

Last ned heftet her

Foto: Hilde Langvann/Hjelpekilden
Dette sier en av ungdommene som høsten 2017 deltok i en workshop i regi av Redd Barna og Hjelpekilden. Tilbakemeldingene fra ungdommene har resultert i de to veilederne.

Ikke kontroll over eget liv

Ungdommene som deler sine råd har bakgrunn fra religiøse miljøer preget av sterk skepsis til omverdenen. De opplevde at miljøet krevde at de skulle sette gruppen foran seg selv. De som har ytret tvil eller som har brutt med gruppen, har opplevd sanksjoner, og alle har opplevd negativ sosial kontroll. 

«Jeg fikk hele tiden høre at jeg ikke engang eide min egen kropp. Har slitt med dette en stor del av livet, en følelse av å være ubetydelig, ikke å kunne la min stemme bli hørt, at mine meninger var uten verdi.» 

Mange av ungdommene har levd med strengere regler og forbud enn hva som er vanlig. Noen har opplevd fysisk vold og isolasjon. Noen har opplevd kontroll av hvor de er og har vært. Mange opplever kontroll av seksualitet, hvilke klær de har på seg, og annen kontroll av hva de gjør med kroppene sine. Andre opplever sterk påvirkning av utdannings- og yrkesvalg. De fleste har opplevd kontroll av hvilke relasjoner de kan ha til andre mennesker.

Brudd på barns rettigheter 

Redd Barna ser at mange barn og unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer opplever brudd på sine rettigheter. 

Mange av ungdommene kjente ikke til at de har trosfrihet, og lærte ikke om det før de ble voksne. De skulle ønske at de hadde lært om dette på skolen. Mange barn og unge har opplevd at kontrollen de har opplevd har gått ut over retten til et privatliv. Barn som har brutt reglene i menigheten, kan ha opplevd å bli utestengt fra fellesskapet eller å bli offentlig ydmyket, noe som har ført til at mange har det vanskelig også i dag.

"Pappa var eldste, og det hang hele tiden over meg at jeg måtte døpe meg, ellers risikerte han å miste stillingen. Så jeg døpte meg."

"Min far krevde å få innsyn i hvem jeg skrev med på telefonen min, og hva vi snakket om. Dette var svært krenkende, husker jeg."

- Det er viktig å legge til rette for at alle barn og unge kjenner til sine rettigheter. Barn og unge som lever i strenge religiøse miljøer må blant annet få vite at de har rett til egen tro, rett til å si sin egen mening, rett til et privatliv, god helse og utvikling, og rett til å bli beskyttet mot skadelig informasjon. Vi håper dette arbeidet vil gi barn og unge viktig kunnskap om sine rettigheter, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Foto: Hilde Langvann/Hjelpekilden
En av beskjedene fra ungdommene som deltok i workshopen i regi av Redd Barna og Hjelpekilden.

Lærere og hjelpetjenesten trenger kunnskap

- Vi i Hjelpekilden får flere henvendelser i måneden fra lærere, rådgivere og barnevern som har spørsmål om hvordan de kan møte barn og unge som har bakgrunn fra strenge religiøse miljøer. Det er tydelig at fagpersonene trenger kunnskap om denne gruppens oppvekstsvilkår og utfordringene disse barna og ungdommene kan leve med, sier Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden. 

Ungdommene som har bidratt med sine råd, er alle enige om at kunnskapen blant fagpersoner må økes. De forteller at de i liten grad har blitt sett i sin oppvekst, og at fagpersoner de har møtt, som kunne vært gode ressurspersoner for dem, ikke har vært det på grunn av mangel på kunnskap. 

- Vi håper at disse heftene kan bidra til å sette fokus på denne problematikken, slik at arbeidet med kompetanseheving blir fulgt opp, sier Langvann.