- Etter barnekonvensjonen artikkel 12 har alle barn rett til å si sin mening og til å bli hørt i alle saker som handler om dem. Vi vil med denne meldingen vise at det både er mulig, men også smart å snakke med barn. Barn er eksperter på sine egne liv, og barn vet best hvordan det er å være barn. Bare ved å involvere ekspertene selv vil man få refleksjoner over deres situasjon og lære noe om hva som skal til for å bedre den. Det er smart å lytte til barn, det gjør oss klokere og dere som jobber på stortinget kan lage bedre politikk av det, sa generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang, før hun avduket den alvorlig store meldingen på 1,5 x 1 meter foran politikerne og fem av barna som har vært med på å lage den.

– Det er viktig å bli flinkere enn vi har vært til nå med å la hovedpersonene i asylpolitikken, nemlig barna, komme til ordet. Det er vi forpliktet til ifølge Barnekonvensjonen. Jeg har lært så mye av Redd Barna. Det handler om at barns rett til trygghet, respekt og om rett til å delta i beslutninger som angår dem. Jeg lover at vi skal bli bedre til å høre på barn i norsk politikk i tiden framover, sa barneminister Inga Marte Thorkildsen når hun fikk meldingen av barna og ungdommene som har vært med i Redd Barnas ekspertgruppe.

Statssekretær Pål Lønseth og politikere fra alle partiene ble bedt om å skrive en hilsen i meldingen, noe de også  gjorde.
- Dette er et betydelig bidrag til hvordan vi kan lytte enda bedre til barn enn vi gjorde for ett år siden, når vi lanserte Stortingsmeldingen om Barn på flukt. Det er viktig å lytte til barn, både i asylpolitikken og når det tas konkrete beslutninger. Jeg skal ikke legge skjul på at det godt kan hende at vi har et forbedringspotensiale der, sa Lønseth

Redd Barnas konklusjon på meldingen fra barna, er at det er lite barnevennlig å være asylsøker.
– Det er vanskelig, om ikke helt umulig, å gjøre asylpolitikken barnevennlig. Prosessen er ikke barnevennlig i seg selv. Men vi skal ha en evaluering av UNEs måte å lytte til barna på under selve asylprosessen, sa Lønseth.

Den alvorlig store meldingen skal nå stilles ut både hos Justisdepartementet og i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Poltikerne som fikk meldingen i dag, lovte å ta med seg budskapene fra barna i det videre arbeidet sitt.

- Dette er en veldig viktig melding. Hvis flere stortingsmeldinger hadde sett ut sånn som denne, ville det blitt lettere å lese dem. Denne vil påvirke mange av oss når vi ser på asylfeltet, sa Aksel Hagen fra SV.

Alle foto er tatt av Redd Barna / Hanne Bjugstad og Philip Crabtree.