Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Mange ungdommer mener at kun overfallsvoldtekter og bruk av fysisk tvang regnes som voldtekt. De mener også at man må ha sagt nei på riktig måte, for at noe skal være et overgrep.

Ofre for voldtekt bruker i gjennomsnitt tre år før de forteller om voldtekten til noen, viser en ny undersøkelse fra Dixi ressurssenter.

- Vi er bekymret for at overgrep som begås mot ungdom forblir usynlige for omgivelsene også lengre enn det, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Tar på seg skylden

Redd Barna mener det er store mørketall når det gjelder voldtekt mot ungdom.
- Mange ungdommer definerer voldtekt som en overfallsvoldtekt med bruk av fysisk tvang. For at ungdom skal regne handlingen som en voldtekt, må den utsatte si nei på riktig måte, forteller Hegg.

Ungdom påtar seg skyld og ansvar for det som har skjedd, spesielt hvis overgrepet har skjedd på en fest der de har drukket for mye.

- Det samme gjelder hvis ungdom vært utprøvende på nett, og kanskje ikke tatt alle de forhåndsreglene som foreldre har fortalt dem at de må ta, sier Hegg.

Dette kan føre til at ungdom som har blitt presset til seksuell kontakt mot sin vilje, ikke oppsøker politi, lege eller andre som kan tilby hjelp, behandling og oppfølgning.

Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Tiltakene mot voldtekt må ta med seg de unges situasjon, og rammene rundt voldtekt som begås mot ungdom. Tiltakene må også fokusere på teknologiens plass i de unges liv.

Egen handlingsplan

Redd Barna er glade for at Justis- og beredskapsdepartementet nå lager en egen handlingsplan for å bekjempe voldtekt. Redd Barna har nylig sendt

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 til departementet der organisasjonen ber om at ungdom vies spesiell oppmerksomhet i handlingsplanen.

- Først og fremst trengs det et løft for å øke unges kompetanse seksuelle overgrep og lære dem å skille mellom sunn og usunn utprøving i ungdomstiden. Tiltakene må bygge på kunnskap om situasjonen og rammene rundt voldtekt som begås mot ungdom. Tiltakene må også innarbeide teknologiens plass i de unges liv og ikke minst ha oppmerksomhet på at ungdom i liten grad bruker eksisterende hjelpetilbud, skriver Redd Barna i høringsuttalelsen.

Bekymret for sårbare grupper

Redd Barna er spesielt bekymret for sårbare grupper ungdom som er mest utsatt for å bli utnyttet seksuelt, og som i enda mindre grad klarer å sette grenser for andre.

- Sårbare grupper ungdom kan være de som debuterer tidlig seksuelt, som har rusproblemer og som frivillig bytter og selger sex. De er mer sårbare for å være i et avhengighetsforhold til voksne eller til jevnaldrende. Dette kan gjøre det vanskeligere å si nei til ufrivillig seksuell kontakt, påpeker Hegg.

Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Ungdom kan utsette seg for farlige situasjoner og skadelige hendelser. Sårbare ungdommer opplever oftere å komme i et avhengighetsforhold til voksne eller til jevnaldrende. Dette kan gjøre det vanskeligere å si nei til ufrivillig seksuell kontakt.

Enda mer alvorlig er det at samfunnet overser at overgripere bevisst kan bygge opp tillit til sårbar ungdom. Når de voksne får tillit hos de unge, kan de true, manipulere og tvinge ungdommen til å gjennomføre seksuelle handlinger. Farlige situasjoner og skadelige hendelser tilskrives ungdommenes risikoatferd, ikke den ansvarlige som utnytter deres sårbarhet.

Skolehelsetjeneste og barnevern

En ungdom sier dette om sin seksuelle kontakt med en voksen tillitsperson:
- For meg var han en kjæreste, men det var jo ikke et kjæresteforhold, så jeg klarte ikke helt å definere det.  Jeg ville jo egentlig ha en foreldreperson. Det med sexen forsto jeg ikke så mye av. Jeg var jo nysgjerrig, men jeg visste ikke så mye om sex.

Redd Barna mener at skolehelsetjenesten og barnevernet spiller en viktig rolle her. De kommer i kontakt med sårbare og utsatte barn og unge, og må styrke sin innsats for å beskytte disse ungdommene. Dette forutsetter et kompetanseløft i hjelpeapparatet om unges seksualitet, grensesetting og overgrep, noe Redd Barna også påpeker i høringsuttalelsen.

 

Last ned vår rapport

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
Det er et metodehefte om unge, sex og internett. Her foreslås aktiviteter/øvelser for å bevisstgjøre ungdom om ansvar, grenser og respekt i ungdomstiden.