Foto: Redd Barna
Til tross for høy økonomisk vekst de siste årene, har ikke India gjort noe for å bedre ernæringssituasjonen for barn. Antallet underernærte barn holder seg jevnt på rundt 42 prosent. Det skyldes at landet ikke bruker nok penger på helse og ernæring samt stor sosial og økonomisk ulikhet. Den politiske innsatsviljen har heller ikke vært stor.

De to organisasjonene går nå sammen om å lansere et ernæringsbarometer. Det gir en oversikt over hvordan regjeringene i de 36 landene i verden hvor 90 prosent av dødsfallene på grunn av underernæring skjer, har forpliktet seg juridisk, politisk og økonomisk for å bekjempe underernæring. Nesten en fjerdedel av disse landene har gjort liten fremgang i å takle problemene.

– Ernæringsbarometeret skal forplikte land og givere til å holde regnskap over hvordan de innfrir løftene om å redusere antallet underernærte barn. Det store sprik mellom ord og handling i mange land, som  barometeret viser. Nå haster det å snu denne trenden for å redde barns liv og for å forhindre at millioner av barn blir både psykisk og fysisk hemmet i utviklingen sin på grunn av underernæring fremover, sier utviklingspolitiskrådgiver Kim Terje Loraas i Redd Barna.

India er verstingen

Påfallende nok ligger India på bunnen av listen – til tross for at landet har opplevd sterk økonomisk vekst de siste årene. På den andre enden av skalaen ligger Peru, som har vist sterk politisk handlekraft og satt av stadig mer ressurser i kampen mot underernæring hos barn. Det har gitt resultater.

Sammen med World Vision ber Redd Barna verdens ledere, som nå samles i New York for å delta på generalforsamlingen i FN, for å trappe opp kampen mot underernæring umiddelbart. Hvis ikke verdens ledere omsetter fagre ord til handling raskt, vil ikke verden nå det ambisiøse målet som Verdens helseforsamling (World Health Assembly) satte tidligere i år: Å redusere antallet underutviklede barn på grunn av underernæring med 40 prosent innen 2025.

Foto: Redd Barna
Å sikre at også de fattigste barna i de mest avsidesliggende områdene har tilgang til helsearbeidere er et viktig virkemiddel i kampen mot underernæring. Disse kvinnene er noen av Redd Barnas helsearbeidere i Øst-Afrika.

Godt styresett avgjørende

Vår rapport peker på gode metoder regjeringer kan bruke for å innfri løftene sine. Det nye ernæringsbarometeret viser at godt styresett kan være avgjørende i kampen mot underernæring hos barn. Det er 13 av landene som er med på undersøkelsen – godt og vel en tredel – bevis på.

– Det er bevist at godt styresett er avgjørende for å bekjempe underernæring hos barn. Det krever ikke bare politiske løfter, men også en klar ernæringsstrategi fulgt opp med langsiktige investeringer for å sikre at hvert barn skal få en best mulig start på livet, sier World Visions generalsekretær Kevin Jenkins.

- Her i Norge er det gledelig at regjeringen i Stortingsmeldingen om global helse understreker at ernæring må integreres i arbeidet mot barnedødelighet. At Stortinget påpeker at Norge bør investere mer i dette er supert og noe Redd Barna vil følge opp. Det er nemlig nødvendig for å effektivisere og sikre bærekraft i innsatsen mot barnedødelighet, sier Kim Terje Loraas i Redd Barna.

Peru som foregangsland

Rapporten viser at Peru har forpliktet seg juridisk og politisk samtidig som myndighetene har satt av mye penger til kampen mot underernæring hos barn. Det har ført til at antallet kronisk underernærte barn har falt fra 23,9 prosent til 19,5 prosent de to siste årene. Det til tross for at mer enn halvparten av barna fremdeles er underernært i noen deler av landet.

Foto: Redd Barna
Redd Barna og World Visions rapport "The Nutrition Barometer".

I India holder derimot antallet underernærte barn seg stadig like høyt – på rundt 42 prosent, ifølge den siste offisielle undersøkelsen i 2005/6. Det skyldes at landet ikke bruker nok penger på helse og ernæring samt stor sosial og økonomisk ulikhet. Den politiske innsatsviljen har heller ikke vært stor. Først i det siste har den indiske regjeringens engasjement for å bekjempe underernæring hos barn begynt å ta seg opp.

Kan redde millioner av liv

Barometeret viser at det tar tid før man ser resultatene av politisk og økonomisk innsatsvilje. Det forklarer hvorfor det haster å komme i gang med arbeidet for å bekjempe underernæring.

De 36 landene som er med i denne rapporten kan redde millioner av liv og forhindre at rundt 64 millioner barn får hemmet sin fysiske og psykiske utvikling på grunna av underernæring innen 2025. Men det krever politisk vilje og forpliktelser, etterfulgt av besluttsom handling.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Ernæringsbarometeret

Slik plasserer de 36 landene seg på Redd Barna og World Visions ernæringsbarometer.