Foto: Redd Barna
Cairo Arafat er barneombud i Palestina. Denne uken er hun på besøk i Norge.

Den engelske tittelen for barneombud, Children’s Ombudsman, ser ut som en pussig blanding av norsk og engelsk. Den er likevel fullt gjeldende, og vitner om et konsept som har røtter i Skandinavia.

- Det første barneombudet utnevnt av en regjering ble etablert nettopp i Norge i 1981, sier Linda Pérez Bukåsen, regionleder for Europa og Midtøsten i Redd Barna. I dag finnes det rundt 60 barneombudskontorer rundt om i verden. - For Redd Barna har promotering og støtte av ordningen vært et prioritetsområde i mange år, og kan relateres til flere andre områder Redd Barna jobber med som godt styresett for barn (Child Rights Governance), fortsetter Bukåsen. Arbeidet har gitt resultater. Kontoret i Palestina er det tiende i rekken av barneombud Redd Barna Norge har vært med på å etablere.

Møte med Lindboe

Norgesbesøket denne uken er Arafats første som barneombud. I tillegg til møter med politikere og organisasjoner, vil hun treffe det norske barneombudet Anne Lindboe. Lindboe uttalte til norske medier forrige uke at hennes første mål som barneombud var å være et gnagsår på politikernes hæl. På barnerettighetsfrokost hos Redd Barna vil Lindboe og Arafat blant annet diskutere felles utfordringer og løsninger i arbeidet for sikring av barns rettigheter. Noe annet de har til felles, er at begge er ganske ferske i rollen som barneombud. Mens Anne Lindboe i fjor sommer tok over et kontor med over 30 års erfaring, ble Cairo Arafat utnevnt til Palestinas første barneombud august 2012.

Meld deg på barnerettighetsfrokosten her innen 5. mars.

På vegne av barna

Barneombudet skal fylle behovet for en uavhengig institusjon som snakker på vegne av barna. Selv om Redd Barna støtter og promoterer ordningen, spesielt i etableringsfasen, er det et poeng at kontoret snakker uavhengig også av organisasjoner.

Foto: Redd Barna
Barneombudet i Bosnia på workshop. Her diskuteres barn og unges rettigheter på ungdomsskolen Rizah Odzekcic.

Beslutningen om opprette et eget palestinsk barneombud ble gjort etter flere år med kartlegging og analyse av mulige modeller for barneombud, Blant annet reiste representanter for barneombudene i Slovenia og Kroatia til Palestina og delte sine erfaringer med en rekke aktører som ønsket at Palestinas barn skulle få sitt eget barneombud. De slovenske og kroatiske barneombudene er en del av CRONSEE-nettverket (Children's Rights Ombudspersons' Network in South and Eastern Europe), og består av 14 barneombud fra tolv 12 land i regionen. Nettverket ble etablert for å styrke samarbeidet mellom barneombud i Øst- og Sør-Europa, og skape et forum der erfaringer utveksles og ordningen styrkes og utvides, forteller Bukåsen. Hun kan også fortelle at Redd Barna Norge bidro inn i etableringen av CRONSEE-nettverket:

- Det norske Redd Barna initierte etableringen av CRONSEE, hovedsakelig med støtte fra UD. Her sitter blant annet representanter fra det bosniske barneombudet, som kan vise til erfaringer fra kontoret ble etablert i 1997. I 1999 ble barneombudet en integrert del av staten. I Bosnia har barneombudet jobbet med barns rettigheter i etterkant av krig, og har blant annet bidratt til barns deltakelse i lovendringer som angår dem, sier hun.

Ustabil politisk situasjon og en komplisert administrasjonsstruktur i Bosnia, gjorde etableringen av kontoret vanskelig. I dag fungerer derimot ombudet som en påminner og bevisstgjørende faktor for barns rettigheter i Bosnia,. - Blant annet skjer dette på nasjonalt plan gjennom dialog med barn og foreldre, workshoparbeid på ungdomsskoler og forskning i samarbeid med studenter. Samtidig viser CRONSEE-nettverkets bidrag til opprettelsen av et palestinsk barneombud og utnevnelsen av Cairo Arafat hvordan det bosniske barneombudet også kjemper for barns rettigheter utover egne landegrenser, påpeker hun. - Selv om Barnekonvensjonen ikke nevner barneombud spesifikt, viser denne typen erfaringer hvordan kontorene bidrar til artikkel fire om statens ansvar for å sette barnerettighetene ut i livet.