Har din kommune signert? Se Redd Barnas oversikt over kommuner som har sluttet seg til den siste dugnaden her.

Vold mot barn er et stort underkommunisert samfunnsproblem. Titusener av barn i Norge utsettes for både fysisk og psykisk vold, eller overgrep over lang tid, uten at det blir oppdaget. Gjennom ordførerdugnaden oppfordrer Redd Barna alle ordførere i Norge til å sette vold og overgrep mot barn på dagsordenen, og styrke hjelpen til utsatte barn i sin kommune.

Redd Barna startet sin ordførerdugnad våren 2009. Frem til lokalvalget i 2011 hadde Redd Barna fått med seg 113 ordførere og kommuner til å signere på oppropet. Etter lokalvalget ble ordføreroppropet sendt ut på nytt, siden mange kommuner fikk nye ordførere. Men hittil har bare 64 ordførere og kommuner signert. Derfor har frivillige og regionansatte i Redd Barna nå henvendt seg til ordførerne i sin kommune for å be dem skrive under på oppropet. Og hvis ordføreren allerede har signert, har de frivillige og regionansatte spurt om kommunen har fulgt opp tiltakene i ordføreroppropet. Flere har også fått leserinnlegg på trykk i lokale medier, hvor de har utfordret ordføreren sin til å svare.

Sette i gang tiltak

Gjennom ordførerdugnaden oppfordrer Redd Barna alle ordførere i Norge til å sette vold og overgrep mot barn på dagsordenen, og styrke hjelpen til utsatte barn i sin kommune. Når vold eller andre overgrep mot et barn blir avdekket, skal det kommunale tjenestetilbudet sikre barnet beskyttelse og hjelp. Ved å signere oppropet, forplikter ordføreren og kommunen seg til å arbeide aktivt for å styrke barns rettigheter, styrke kompetansen i kommunen og sørge for at flere barn i utsatte livssituasjoner får den hjelpen og støtten de har behov for og rett til.
Tiltakene ordførerne skal ta initiativ til i sin kommune er:

  • gjennomføre en kartlegging for å få mer kunnskap om barn og unge som utsettes for vold.
  • snakke med barn for å finne ut hva som skal til for å hjelpe dem ut av voldelige situasjoner.
  • undersøke og eventuelt øke kompetansen innenfor barnevern, helsevesen, skole, SFO og barnehager.
  • iverksette kompetansehevende tiltak dersom det viser seg å være behov for det.
  • lage beredskapsplaner i alle barnehager og skoler for situasjoner der det er mistanke om at barn er utsatt for vold eller overgrep.

Viktig dugnad

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Alle barnehager og skoler skal ha beredskapsplaner for situasjoner der det er mistanke om at barn er utsatt for vold eller overgrep. Alle barn i Norge bor i en kommune, og det er i kommunene barna må få hjelp. Barn har rett til å få vokse opp i trygge og gode omgivelser.

- Vi håper at flest mulig av landets ordførere vil være med på denne viktige dugnaden for å bekjempe vold og overgrep mot barn. Gjennom å forplikte seg til å gjennomføre tiltakene, vil de bedre livsvilkårene for tusenvis av barn, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Vold mot barn er et stort underkommunisert samfunnsproblem. Titusener av barn i Norge utsettes for både fysisk og psykisk vold, eller overgrep over lang tid, uten at det blir oppdaget. Barn som er vitne til vold, er også ofre for vold. Redd Barna har laget

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 over kommuner som har sluttet seg til den siste dugnaden, og følger med på hva kommunene gjør for å oppfylle intensjonene i dugnaden, samt oppfordrer nye ordførere til å signere.

I 2012 signerte Moss kommune ved ordfører Tage Pettersen oppropet, etter henvendelse fra lederen for lokallaget til Redd Barna i Moss. Lokallaget fulgte opp før forstyrringsukene i år, og spurte ordføreren hvilke tiltak de hadde satt i gang.  Ordføreren svarte blant annet at alle barnehager og skoler nå har beredskapsplaner for situasjoner der det er mistanke om vold eller overgrep. I tillegg vil det i løpet av 2013 komme på plass et fagsystem hvor barneverntjenesten til enhver tid har oversikt over antall saker det er iverksatt undersøkelser på bakgrunn av vold. Bystyret i Moss har vedtatt at det skal utarbeides en plan med fokus på vold i nære relasjoner. Dette vil bli gjort i nær fremtid. Redd Barna oppfordrer flere ordførere til å besvare henvendelser fra Redd Barnas frivillige om hva som har blitt gjort etter at de signerte oppropet.