Foto: NRK
Ungdommene på ventemottaket på Salhus viste en desperasjon som frivillige i Redd Barna ikke hadde sett på andre mottak.

Det nasjonale ventemottaket i Salhus utenfor Bergen ble satt opp høsten 2009 for å ta imot enslige mindreårige asylsøkere som har fått begrenset oppholdstillatelse, det vil si at de får kun være i Norge til de fyller 18 år.  Redd Barna var skeptiske til mottaket fra første dag, fordi organisasjonen fryktet at barna ville få det verre på en samlet institusjon, der deres individuelle behov ikke blir ivaretatt.

Meldte fra til barnevernet

- Redd Barna er også svært kritiske til ordningen med begrenset opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Dette fører til at disse barna får livene sine på vent, sier Janne Olise Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Ved etablering av mottaket hadde Redd Barna en gruppe med frivillige som skulle sette i gang aktiviteter med ungdommene på Salhus, noe som ikke lot seg gjennomføre da ungdommene var for psykisk preget av sin situasjon til å delta på ekstra aktiviteter. De frivillige rapporterte at de så en desperasjon hos disse barna som de ikke hadde sett før i sitt frivillige arbeid på asylmottak.

Redd Barna besøkte deretter Salhus under arbeidet med en bok om asylbarn, Mens vi venter. På bakgrunn av dette besøket og de frivilliges utsagn, sendte Redd Barna en bekymringsmelding til barnevernet om forholdene på Salhus.

- Vi reagerte på håpløsheten vi møtte der, og at mange av ungdommene hadde klare selvmordstanker. Men barnevernet fulgte ikke opp bekymringsmeldingen, de mente dette var statens ansvar, sier Raanes.

Redd Barna klaget så til Fylkesmannen, som avslo klagen. Redd Barna hadde også møte med UDI og Justisdepartementet. Også barneombudet var svært kritiske til ventemottaket på Salhus. Men det var først etter at UDI ba forskningsstiftelsen Fafo evaluere opplegget på Salhus, at UDI bestemte seg for å vurdere hele ordningen.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Enslige mindreårige asylsøkere som har fått begrenset oppholdstillatelse, er i en kritisk fase, og trenger individuell omsorg.

Skadelig for barn

- Vi ba om denne rapporten fordi vi kontinuerlig ønsker å evaluere prosjektene våre, slik at vi kan forbedre oss. Det synes tydelig av rapporten at opplegget har klare forbedringspunkter, sier region- og mottaksdirektør, Anne Siri Rustad.

Rapporten viser at opplegget på Salhus ikke i tilstrekkelig grad møter behovene og forutsetningene til ungdommene. Å samle tilbudet på et sted, har ført til mange uheldige flyttinger.

- Salhus er en institusjon til barn som er i en kritisk fase, når det de trenger mest er individuell omsorg. Redd Barna er glade for at UDI og Justisdepartementet nå ser dette, sier Raanes.

Det er ikke klart hva slags tilbud enslige mindreårige asylsøkere med begrenset opphold skal få. Redd Barna håper å få en slutt på hele ordningen med begrenset oppholdstillatelse.

- Denne ordningen er ikke bra for barn. Å la disse barna leve i usikkerhet i opptil flere år, uten at de helt vet hva som skjer den dagen de fyller 18 år, er ikke i tråd med Barnekonvensjonen, sier Raanes.

Hvis det likevel skal lages et tilbud, håper Redd Barna at UDI og Justisdepartementet vil høre på ungdommene fra Salhus denne gangen.

- De må lære seg å snakke med ungdommene direkte, de vet best hva som ikke fungerte og hva de trenger for å få det bedre, sier Raanes.