Foto: Redd Barna/Øyvind Toft
Redd Barna mener det viktigste er å forstå de signalene barn gir.

Redd Barna støtter et forslag om utvidet plikt til å levere politiattest i barnevernet. Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet står bak forslaget. Forslaget gjelder for alle barnevernsansatte som skal arbeide direkte med barn og unge. Den nye politiattesten som kreves fremlagt heter ”barneomsorgsattest”, og omfatter flere lovbrudd enn dagens politiattest.

Strengere mot lovbrudd

Forslaget bygger på innholdet i ny politiregisterlov. Målet med den nye attesten er å beskytte barn mot risikopersoner, og bygge opp tilliten til barnevernet. Redd Barna ønsker endringene velkommen, og mener de vil bidra til å trygge barn under barnevernets omsorg.

Barneomsorgsattesten vil inneholde anmerkninger om seksualforbrytelser mot voksne og barn, drap, grov voldskriminalitet, samt rans- og narkotikakriminalitet. Redd Barna mener en slik attest bidrar til å beskytte barn mot risikopersoner, og er positive til at personer med anmerkninger som hovedregel ikke får arbeide med barn og unge. Anmerkninger om drap og seksualforbrytelser vil ikke ha noen tidsbegrensning. Redd Barna ønsker også at grove voldshandlinger skal anmerkes uten tidsbegrensning, og føre til utelukkelse fra barnevernsarbeid.

Beskytte barna

Dagens politiattester for barnevernet omfatter kun seksuelle overgrep mot barn. Den nye politiattesten omfatter mye mer.

- Men politiattester er ikke alene tilstrekkelig til å beskytte barn mot skade eller uheldig påvirkning. Politiattest kan være en falsk trygghet dersom den ikke kombineres med andre tiltak for å beskytte barn mot risikopersoner, understreker Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Redd Barna mener man hele tiden må fokusere på hvor egnet personer er til å arbeide med mindreårige.

- Sjekk av politiattest ved ansettelse er første stoppested. Videre må man forstå hvilke signaler barna gir, og ha klare rutiner for varsling når det er noe galt. Det må jobbes for å sikre åpenhet i barnevernet, sier Borgen.

Redd Barna ønsker også at den nye politiattesten skal gjelde for ansatte på andre arenaer for barn og unge.