Foto: Redd Barna/Petterik Wiggers
En ny regjering har en gylden mulighet til å ta internasjonal ledelse for utdanning til alle barn. Ny regjering må også videreføre og styrke Norges satsning på global helse, sier Tove R. Wang.

I et brev til partilederne som har sonderinger om ny regjering, ber i dag  Redd Barna, Plan Norge, UNICEF Norge og SOS-barnebyer partiene om å utforme felles politikk som sikrer barns rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.
 
- En ny regjering har en gylden mulighet til å ta internasjonal ledelse for utdanning til alle barn. Et slikt lederskap er viktig for å øke antall barn som går på skolen og faktisk lærer. Ny regjering må også videreføre og styrke Norges satsing på global helse. Slik kan den nye regjeringen bidra til å redusere barne- og mødredødeligheten i verden. Dette mener vi er gode saker for partiene som nå har sonderinger om regjering å samles om, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Ber om tydelige signaler

Organisasjonene som kjemper for barns rettigheter ber om tydelige signaler på at ny regjering ønsker å gi barn individuell klagerett om deres rettigheter brytes.

- Partiene som forhandler har lenge sagt at de ønsker en rask ratifikasjon av FNs klagemekansime for barn. Nå har de sjansen til å faktisk gjøre det. Det vil være viktig for barns rettigheter i Norge, og ikke minst et tungt internasjonal signal overfor stater som er langt unna å innfri barns grunnleggende rettigheter, som retten til vann, mat, utdanning og helse, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Barnerettighetsorganisasjonene er også opptatt av at Høyre, FrP, Venstre og KrF utformer god politikk for de mest sårbare barna i Norge.
- Alle barn i Norge har rett på samme beskyttelse og oppfølging. Dette må også gjelde for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Vi foreslår derfor at omsorgen for alle enslige mindreårige asylsøkere overføres til barnevernet i tråd med FNs anmodning til Norge, sier Bernt Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Generalsekretær Svein Grønnern i SOS-barnebyer legger til:
- Barn som utsettes for vold eller overgrep må beskyttes selv om deres foreldre skulle motsette seg hjelp. Ny regjering bør derfor gi barn en lovfestet rett til barnevernstjenester. 

Redd Barna, Plan Norge, UNICEF Norge og SOS-barnebyer oppfordrer Høyre, FrP, Venstre og KrF om å:

  1. Gi barn en lovfestet rett til barnevernstjenester, slik at barns behov legges til grunn for tiltak der foreldre motsetter seg å ta imot hjelp.
  2. Overføre omsorgen for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet i tråd med FNs barnekomités merknad til Norge (2010).
  3. Ratifisere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon, som gir barn en internasjonal klagerett ved brudd på deres rettigheter.
  4. Fremme barns rettigheter internasjonalt og legge fram en klar strategi for arbeidet med barns rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken i en egen stortingsmelding.
  5. Ta internasjonalt lederskap for utdanning for alle og å øke den årlige utdanningsbistanden med minst en milliard.
  6. Videreføre og styrke Norges internasjonale satsing på global helse for å redusere barne- og mødredødeligheten, samt å fremme beskyttelse av kvinner og barn mot vold og overgrep.
  7. Sikre at norsk utviklingspolitikk systematisk inkluderer marginaliserte befolkningsgrupper, spesielt tilgang til helse og utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne og jenter.