Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Barne- og likestillingsdepartementet kommer nå med forslag til ny barnevernslov. Denne loven vil styrke barns rettigheter.

I høst leverte Barnevernslovutvalget et forslag til ny barnevernlov som vil tydeliggjøre barnevernets oppgaver, hvordan barnevernet jobber og hvilke rettigheter barnet har. Redd Barna har gitt både muntlig og skriftlig innspill i forbindelse med utvalgets arbeid, og berømmer utvalget for en grundig gjennomgang av barnevernsloven, og for at barns grunnleggende rettigheter blir tatt inn i en overordnet bestemmelse i loven.

- Vi vil særlig berømme barnevernsutvalget for å ha en rettighetsbasert tilnærming og for å ha tatt utgangspunkt i at det er barnet som er hovedpersonen i en barnevernslov. Vi mener at NOU 2016:16 danner et godt grunnlag for å vedta endringer, og vi støtter derfor en rekke av forslagene som er gitt i utredningen, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Nå håper Redd Barna at barne- og likestillingsministeren vil følge opp de gode forslagene, og bidra til at Norge får en ny barnevernslov som virkelig setter barnet og barnets selvstendige rettigheter i sentrum.

Barns rettigheter i sentrum

Av Redd Barnas innspill er det særlig seks hovedpunkter som er viktige:

  • En rettighetsbasert tilnærming til beskyttelse av barn Redd Barna er glade for at forslaget har en konsekvent rettighetsbasert tilnærming til beskyttelse av barn. Dette fremmer en virkeliggjøring av alle barns rettigheter slik de framgår av barnekonvensjonen.
  • Barnets beste Redd Barna støtter forslaget om å innføre en overordnet bestemmelse som hele loven må ses i lys av, med barnets rett til omsorg og beskyttelse og barnets beste som grunnleggende normer.
  • Styrking av barnets rett til medvirkning Redd Barna støtter forslaget til en ny overordnet bestemmelse om barnets medvirkning, slik at barns medvirkning er gjengitt som en rett for barnet, og at barnevernet har en plikt til å sørge for at barnets rett blir oppfylt. En lovfesting av barnets rett til medvirkning er i overenstemmelse med barnekonvensjonen artikkel 12 og FNs barnekomités anbefalinger, og vil styrke oppfyllelsen av barnets rett til å bli hørt.
  • Barnevernsloven som en rettighetslov for barn Redd Barna har ved flere anledninger uttalt seg og argumenter for en rettighetsfesting av barnevernloven og støtter med glede utvalgets forslag om at barnet gis en individuell rett til nødvendige tiltak etter loven når lovens vilkår for tiltak er oppfylt.
  • Tydeliggjøring av kommunens ansvar for forebygging og samordning Redd Barna er positive til tydeliggjøringen av kommunens ansvar for å legge til rette for et trygt oppvekstmiljø for barn.
  • Barnets partsrettigheter Redd Barna er positive til tiltak som styrker barns medvirkning og innflytelse, og vi støtter forslaget om å styrke partsrettigheter for barn. Vi mener likevel at spørsmålet om hvordan barns partsrettigheter bør styrkes må utredes nærmere. Redd Barna kan ikke se at utvalget har foretatt en tilstrekkelig grundig vurdering av hvilke konsekvenser dette forslaget vil ha for ulike barn i ulike situasjoner, og ber også om en nærmere utredning av forslaget om en trygghetsperson.

 

- Nå må barneminister Solveig Horne og hennes departement gå gjennom alle høringssvarene, og ta de gode forslagene på alvor. Horne kan virkelig sette spor etter seg ved å være den som satte barns rettigheter i sentrum, avslutter Thale Skybak.

Redd Barna jobber nasjonalt og internasjonalt for oppfyllelse av barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Den nye barnevernsloven er et viktig forslag i riktig retning for barns rettigheter.

Du kan lese Redd Barnas høringssvar her.