- Norge har spilt en internasjonal lederrolle for å få på plass en FN-strategi for kvinners og barns helse, men ikke forpliktet seg til en satsing på helsearbeidere. På møtet senere i dag må Stoltenberg gå foran og legge politisk trykk for en økt, internasjonal innsats for å sikre de fattigste mødrene og barna tilgang til kvalifiserte helsearbeidere. Han må også love økt norsk bistand til å finansiere denne dugnaden, understreker generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Rapporten No Child Out of Reach fokuserer på hvordan man kan sørge for lik og rettferdig tilgang til helsearbeidere for alle i verden i dag.

Ny viktig helsearbeiderrapport

I forkant av toppmøtet om barns- og kvinners helse i New York lanserte Redd Barna i går  rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
som viser hvordan barns- og mødres overlevelse er avhengig av tilgang til helsearbeidere.

- Mens barn i Norge ser en helsesøster eller sykepleier mer enn 10 ganger de første leveårene, står 350 millioner barn uten et eneste tilbud. Barn i fattige land dør av sykdommer som lungebetennelse og diaré, som følge av at de ikke har en helsearbeider i nærheten. Verden mangler mer enn 3,5 millioner helsearbeidere, sier Wang.

- Det er rett og slett uakseptabelt at et barn dør fordi en jordmor eller sykepleier ikke er tilgjengelig. Det er nedfelt i Barnekonvensjonen at alle barn har rett til overlevelse og helse. Svært mange barn og deres mødre dør i forbindelse med graviditet eller fødsel fordi de mangler tilgang til en kvalifisert helsearbeider. Det kan og må vi gjøre noe med, sier Tove Wang.

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Det må utdannes og rekrutteres flere helsearbeidere i land med høy mødre- og barnedødelighet. De helsearbeiderne som finnes, må distribueres rettferdig så de også når de fattigste og mest utsatte kvinnene og barna. Alle helsearbeidere må sikres faglig støtte og bedre arbeidsbetingelser, understreker generalsekretær Tove R. Wang.

Helsearbeiderkrisen kan løses

Mangelen på helsearbeidere må ifølge Wang, i hovedsak møtes på tre måter;

 - For det første må det utdannes og rekrutteres flere helsearbeidere i land med høy mødre- og barnedødelighet. For det andre må de helsearbeiderne som finnes, distribueres rettferdig så de også når de fattigste og mest utsatte kvinnene og barna. For det tredje må helsearbeidere sikres faglig støtte og bedre arbeidsbetingelser. Disse tiltakene krever økt finansiering og politisk prioritering. Dette er et budskap Stoltenberg må fremme på morgendagens FN-møte, understreker Wang.

Redd Barna, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Den norske jordmorforening, Yngre Legers Forening, Care, Kirkens Nødhjelp og PRESS - Redd Barna Ungdom, krever nå at den norske regjeringen styrker satsningen på barne- og mødrehelse globalt med en budsjettpakke på én milliard kroner. Budsjettpakken skal bidra til å møte det internasjonale behovet for økt finansiering og sterkere satsing på helhetlige, universelle helsesystemer, helsearbeidere og sikring av lik rett til liv og helse. www.reddbarna.no/allesomen