Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Norske barn har ikke rett til å klage til FN ved brudd på sine rettigheter. Redd Barna mener myndighetene må ratifisere klagemekanismen, som vil gi barn i Norge denne muligheten.

Hvert fjerde år skal alle FNs medlemsland rapportere på innfrielse av, og brudd på, menneskerettighetene i eget land. Denne uken skal Norge eksamineres for andre gang, og Redd Barna ser at Norge dessverre har en vei igjen før alle barns rettigheter blir innfridd.

Redd Barna har levert en egen rapport om Norges innfrielse av barns rettigheter, og dro til Genève i begynnelsen av april for å informere andre stater om situasjonen for barn i Norge. Redd Barna fokuserer særskilt på tre områder hvor Norge må bli bedre.

Barn må få rett til å klage

14. april trådde den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon i kraft. Det betyr at barna i landene som har ratifisert denne får mulighet til å klage på rettighetsbrudd til FNs barnekomité. Norge har enda ikke ratifisert tilleggsprotokollen, og norske barn får dermed heller ikke rett til å klage. Barn, som voksne, må ha mulighet til å klage når rettighetene deres brytes. Barnekonvensjonen inneholder flere rettigheter som ikke dekkes av andre FN-konvensjoner.  Dersom det nasjonale lovverket ikke beskytter barn godt nok, er det behov for et overnasjonalt klageorgan hvor barn kan få prøvd sin sak. En klageordning vil øke respekten for og være med å sikre barns grunnleggende rettigheter.

Foto: Redd Barna/Nevuz Ebru Aksu
Barn som er utsatt for vold eller overgrep, skal få politiintervju, dommeravhør, medisinske undersøkelser og psykososial hjelp på et Barnehus. Men Barnehusene hjelper ikke unge mellom 16 og 18 år, og dommeravhør av barn foretas senere enn de skal.

Bedre rettssikkerhet for voldsutsatte barn

Norge har ti Barnehus, som gir helhetlige tjenester til barn som er utsatt for vold eller overgrep, slik som politiintervju, dommeravhør, medisinske undersøkelser og psykososial hjelp. Redd Barna er svært fornøyde med Barnehusene, men er bekymret for at ikke alle barn får hjelpen de trenger i tide.

For det første er det slik at ikke alle barn som trenger det henvises til Barnehusene. Siden nasjonale retningslinjer begrenser bruken av dommeravhør til barn under 16 år, er det blitt vanlig at barn mellom 16 og 18 år ikke henvises til Barnehusene. For det andre er det betydelige forsinkelser i gjennomføring av dommeravhør. Ved saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn, skal barnet gå gjennom dommeravhør innen 14 dager etter at politirapporten er overlevert. Det er politiet som gjennomfører dommeravhørene. I 2012 tok det i gjennomsnitt mellom 42 og 123 dager fra politirapport til avhør, et betydelig avvik fra 14-dagers fristen. Slike forsinkelser kan ha alvorlige skadevirkninger for barna det gjelder.

Redd Barna mener at det er avgjørende at Barnehusene brukes i alle tilfeller, også for barn mellom 16 og 18 år, og at politiet gis flere ressurser til å gjennomføre intervjuer, slik at barn i en allerede sårbar situasjon ikke får det enda vanskeligere.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
FNs barnekomité har gjentatte ganger stilt seg svært kritisk til Norges behandling av og omsorg for denne gruppen enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, og har anbefalt at Norge utvider ansvarsområdet for barnevernet til å omfatte denne gruppen.

Barn som søker asyl må få den omsorgen de har rett på

I Norge har barnevernet omsorgsansvaret for barn uten nære omsorgspersoner. Dette gjelder ikke for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år. Redd Barna har i flere år jobbet for at barnevernet skal overta omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere, og dermed sikre enslige mindreårige mellom 15 og 18 år økt rettssikkerhet og omsorgstiltak. Under utlendingsmyndighetenes ansvar får disse barna et systematisk dårligere tilbud enn barn som er under barnevernets omsorg. Barnevernloven gir barna et sterkere vern, med høyere krav til bo- og omsorgstilbudet.

FNs barnekomité har gjentatte ganger stilt seg svært kritisk til Norges behandling av og omsorg for denne gruppen enslige mindreårige, og har anbefalt at Norge utvider ansvarsområdet for barnevernet til å omfatte også barna mellom 15 og 18 år. 

Om høringen:
• Universal Periodic Review er en ordning under Menneskerettighetsrådet i FN, hvor alle FNs medlemsland hvert fjerde år rapporterer på gjennomføringen av landets forpliktelser til menneskerettighetene.
• Ordningen gjennomføres slik at land får spørsmål og anbefalinger av andre stater. Sivilsamfunnet i Norge har hatt mulighet til å sende inn egne rapporter om menneskerettighetssituasjonen i landet.
• Denne uken skal Norge eksamineres for andre gang siden ordningen ble opprettet.