Foto: Redd Barna/Rebecca Shirin Jafari
UDI har omsorgsansvar for barn mellom 15 og 18 år. Men UDI følger ikke opp hva politiet gjør med barn som forsvinner fra mottak. PRESS etterlyser et mer formalisert samarbeid mellom UDI og politiet.

Minst 85 barn forsvant fra norske asylmottak bare i fjor. Selv om tallet på enslige asylsøkere har gått ned, forsvinner det flere nå enn før. Og det er uvisst hvor de blir av. PRESS lanserer i dag rapporten Savnet, om hvem som har ansvar for barna som forsvinner fra mottak. Rapporten er finansiert av Redd Barna. I 2008 kom PRESS med rapporten Ute av øye- Ute av sinn, som viste at det i perioden 2000-2007 forsvant 548 enslige barn fra norske asylmottak. PRESS intervjuet de som er ansvarlige for å løse saken etter en forsvinning, asylmottakene, UDI, lokalt politi og Politiets Utlendingsenhet om hvordan de gikk fram for å løse forsvinningssakene. Rapporten fra 2008 avdekket mangelfull etterforskning og koordinering av disse sakene, i tillegg til en del urovekkende holdninger blant aktørene. Inntrykket PRESS satt igjen med den gangen var at politiet ikke tok disse forsvinningene like alvorlig som forsvinninger av norske barn, og at det eksisterte en form for ansvarspulverisering blant de statlige aktørene som førte til at mange av barna som forsvant ikke ble lett etter. Nå har det gått fire år, og PRESS har utført en liknende undersøkelse for å se om noe har forandret seg på denne tiden.

Kan bli utsatt for menneskehandel

Foto: Redd Barna/Rebecca Shirin Jafari
Barn som forsvinner fra mottak, kan bli ofre for menneskehandel. Informanter PRESS har snakket med, er ikke i tvil om at noen av barna blir utnyttet i organisert kriminalitet, som rus og vinningskriminalitet.

UDI har omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Regionkontor Oslo har det koordinerende ansvaret for å følge opp forsvunne enslige mindreårige asylsøkere. Likevel vet de ingenting om hva politiet gjør for å finne dem som ennå har ukjent adresse. PRESS etterlyser mer formalisert samarbeid mellom politi og UDI. Ifølge Regionkontor Oslo er det flest gutter som forsvinner fra mottakene, og mange av dem er dublinere, dvs. asylsøkere som skal tilbake til det landet de først søkte asyl i. I tillegg forsvinner mange av de som har fått endelig avslag. PRESS frykter at noen av barna som forsvinner blir utsatt for menneskehandel. Regionkontor Oslo er ikke i tvil om at noen av tilfellene dreier seg om menneskehandel, spesielt i forbindelse med de som er utsatt for organisert kriminalitet, som rus og vinningskriminalitet. Alle mottakene PRESS har snakket med uttrykker at forsvinningene er et problem, og peker på faren for menneskehandel. Alle mottakene sender melding til barnevernet ved en forsvinning, men mange opplever at barnevernet ikke er mer involvert enn at de mottar meldingen.

Politiet har forbedret seg

Foto: Redd Barna/Rebecca Shirin Jafari
Politiet har heldigvis forbedret seg i sin behandling av forsvinninger fra mottak. Men barna som er under 15 år har bedre vern enn de eldste barna, og PRESS mener barnevernet bør overta omsorgen også for barn mellom 15 og 18 år.

Mottakene melder fra om en forsvinning til politiet innen 24 timer, og i mange tilfeller tidligere. Flere av mottakene synes politiets behandling av forsvunne, asylsøkende barn har forbedret seg siden den forrige rapporten. Flere politikamre forteller at de forsøker å finne ut om det er naturlige årsaker til forsvinningen. Mange sier det er lite de kan gjøre siden den savnede antagelig har reist til Oslo eller ut av landet. PRESS mener at det er behov for en koordinerende gruppe eller et spesialistteam i Oslo som har ansvar for å følge opp disse forsvinningene. Regionkontor Oslo er koordinerende enhet, men følger ikke opp politiet. PRESS frykter også at antakelsen om at de fleste reiser til Oslo eller utlandet kan føre til at det ikke gjøres nok for å spore opp de savnede i distriktene.

Hva kan gjøres?

PRESS, Redd Barna Ungdom, har flere forslag til hva som kan gjøres bedre for å finne barna som forsvinner fra mottak, og for å forhindre at barn forsvinner:
- Kutt i meldefristen for mottak
I dag må mottakene melde fra om forsvinninger «straks», men «straks» defineres som innen 24 timer. Denne tidsfristen bør reduseres drastisk.

- Barn må ut av Dublin II
Dublin II sier at asylsøkere skal få søknaden sin behandlet i det første landet hun eller han kommer til. Asylbarna ble en del av denne ordningen i 2008. Det fører til at barn returneres til land som Italia og Spania, land som opptrer kritikkverdig overfor asylsøkere. PRESS mener Norge bryter barnerettighetene ved å returnere barn til utrygge land.

- Kartlegge og følge opp enslige mindreårige asylsøkere i kriminelle miljøer

- Oppnevne én person som har hovedansvaret for saker hvor enslige mindreårige forsvinner fra mottak
En arbeidsgruppe oppnevnt av regjeringen foreslo dette allerede i 2008, men det har ikke skjedd.

- Opprette en koordineringsenhet i Oslo

- Overføre omsorgen til barnevernet
Det er langt færre forsvinninger fra barnevernets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år enn fra mottakene. Omsorgen for de mellom 15 og 18 år bør overføres fra UDI til barnevernet.