- Erna Solberg har det overordnede ansvaret for å sikre rettighetene til barn og unge som har flyktet alene til Norge, sier Redd Barnas spesialrådgiver for barn på flukt, Camilla Scharffscher Engeset.

De til sammen 27 organisasjonene er svært bekymret for Norges behandling av enslige mindreårige asylsøkere. De ber statsminister Erna Solberg gjøre to endringer for en mer rettssikker og human behandling av denne gruppen sårbare barn og unge.

Les hele brevet her >

Stopp dagens aldersvurderingspraksis

I dag legger UDI avgjørende vekt på medisinske aldersundersøkelser som Folkehelseinstituttet mener ikke er tilstrekkelig vitenskapelig basert. Alle asylsøkere som oppgir å være mellom 15 og 18 år aldersundersøkes, en praksis i strid med utlendingsloven. I følge utlendingsloven kan medisinsk aldersundersøkelse bare benyttes når det foreligger konkrete grunner til å tvile på en asylsøkers alder.

- Vi ber norske myndigheter om kun å bruke medisinske aldersundersøkelser i saker der det er grunn til å tvile på alder. Vi ber norske myndigheter om ikke å behandle en asylsøker som voksen på bakgrunn av den medisinske undersøkelsen, når det foreligger flere uttalelser om at personen er mindreårig, sier Engeset.

I en aksjon nylig pågrep Politiets utlendingsenhet over 70 afghanske unge gutter, etter at de på bakgrunn av den medisinske aldersundersøkelsen ble vurdert som voksne. De fleste sitter nå fengslet på Trandum utlendingsinternat. Gitt svakhetene i dagens aldersvurderingspraksis, kan det nå være mindreårige fengslet som snart skal tvangsreturneres til Afghanistan.

Stopp bruken av midlertidige tillatelser

Før sommeren stemte Stortinget ned forslaget om økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, etter sterk motstand i høringsrunden. I praksis skjer det allikevel.

- Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige må stoppes. Det er flere ungdommer med midlertidig tillatelse som forsvinner enn som er registrert hjemreist. Vi risikerer med tiden å få en stor gruppe ungdommer i Norge uten legalisert status. Ungdom med midlertidig opphold har svekket psykisk helse på grunn av den usikre tilværelsen, og vi har sett eksempler på selvskading og selvmordsforsøk. Det er svært krevende for ungdommene med midlertidig opphold å integreres, siden den usikre situasjonen de lever i, gjør det vanskelig å konsentrere seg om skole og fritidsaktiviteter, sier Engeset.

Redd Barna og de andre organisasjonene mener økt bruk av midlertidig opphold til enslige mindreårige er i strid med Stortingets ønsker, og er svært skadelig for den som rammes og negativt for det norske samfunnet som helhet.

Organisasjonene bak

De 27 organisasjonene bak brevet er:
Advokatforeningen, Annex, Antirasistisk Senter, Barnesykepleierforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Flyktninghjelpen, Foreningen av tolvte januar, Freethem Norge, Frelsesarmeen, Ideelt Barnevernsforum, Landsgruppen av helsesøstre, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk barnelegeforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norsk organisasjon for asylsøkere, Norsk Sykepleierforbund, Press, Redd Barna, Refugees Welcome Afghan Lives Matter, Refugees Welcome Norway, Skeiv Verden, SOS-barnebyer, Unge Duer, UNICEF og Vergeforeningen.