Foto: Redd Barna/Mats Lignell
24 millioner flere jenter går på skolen nå enn for ti år siden. Men fremdeles er 61 millioner barn i verden uten tilgang til utdanning. 42 prosent av dem bor i land berørt av krig og konflikt.

Utdanning er en forutsetning for framgang på alle andre samfunnsområder. Samtlige organisasjoner ber i brevet utviklingsministeren om forsterket innsats for lik tilgang til utdanning for alle barn, og for bedre kvalitet og styrket kompetanse for lærerne.

De norske utdanningsnettverkene Global Campaign for Education – der Redd Barna er medlem – og Fagforumet utdanning for utvikling oppfordrer i brevet utviklingsminister Heikki Holmås til å ta ledelsen i arbeidet for at utdanning blir et sentralt mål i utviklingspolitikken etter 2015.

Tusenårsmålene og målene om utdanning for alle har hatt stor betydning som rammeverk for politisk mobilisering nasjonalt og internasjonalt: 37 millioner flere barn går på skolen enn for ti år siden, herunder 24 millioner jenter. Imidlertid er det, til tross for gode resultater, fortsatt store uløste oppgaver.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
En tredel av barna som ikke går på skolen har nedsatt funksjonsevne. I Guatemala støtter Redd Barna partnerorganisasjonen Edecris skole for utviklingshemmede barn.

61 millioner barn uten skole

Ifølge Unescos "Global Monitoring Report 2011" er 61 millioner barn fremdeles uten skolegang. 42 prosent av disse bor i land berørt av krig og konflikt, og en tredjedel har nedsatt funksjonsevne. I tillegg er 796 millioner voksne analfabeter. Frafallet av elever underveis er stort og cirka 200 millioner barn har for lavt læringsutbytte.

Utdanning er både en rettighet i seg selv og en forutsetning for å oppfylle andre rettigheter. Utdanning er viktig for utvikling av både individ og samfunn. Utdanning kan bidra til økonomisk vekst og mindre fattigdom. Den må inngå som en naturlig del av all nødhjelpsrespons og er helt nødvendig for å møte klimaendringer og omstilling til bærekraftig utvikling.

Utdanning legger dessuten grunnlaget for demokrati, dannelse og en kritisk offentlighet. Muligheten til utdanning er særlig viktig for de gruppene som i størst grad har vært utestengt, som jenter og særlig sårbare grupper.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang oppfordrer Norges regjering til å være en pådriver for å fremme utdanning som et sentralt utviklingsmål etter 2015 med vekt på lik tilgang til utdanning, økt kvalitet og styrking av læreres kompetanse, livslang læring fra tidlig barndom til voksen alder og utdanningsmål som forplikter alle land.

Norge som pådriver

I brevet ber vi derfor Norge være en pådriver for å fremme utdanning som et sentralt utviklingsmål etter 2015 med vekt på:

  • lik tilgang til utdanning
  • økt kvalitet og styrking av læreres kompetanse
  • livslang læring fra tidlig barndom til voksen alder
  • utdanningsmål som forplikter alle land

 

Norge har særlige forutsetninger for å bidra positivt. Den norske barnehagetradisjonen vektlegger barndommens egenverdi og læring gjennom lek. Læringsutbyttet øker i grunnskolen, og trivselen er høy. Den norske skolen er en av verdens mest inkluderende skoler, basert på et bredt kunnskapssyn. Vi har lang erfaring med partnerskap mellom lærere, lokale myndigheter og stat, også når det gjelder rekruttering til lærerutdanningene og etter- og videreutdanning. Vi har et lovverk som sikrer voksne rett til opplæring.