Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Asylsøkende barn mellom 15 og 18 år blir ikke tatt hånd om av barnevernet.

I januar mottok Norge en rapport fra FNs barnekomité med merknader til statens oppfølging av Barnekonvensjonen. Komiteen uttrykker bekymring over at enslige mindreårige asylsøkere ikke blir fulgt opp på betryggende vis av barnevernet.

Komiteen er også betenkt over at regjeringen har begrenset barnevernets ansvarsområde til barn under 15 år. Det betyr at eldre barn får mindre hjelp. FN anbefaler Norge å utvide ansvarsområdet for barnevernet til å omfatte også barna mellom 15 og 18 år.

Organisasjonenes forslag

Regjeringen bør sette av 70 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011 til et prosjekt som prøver ut ulike modeller for omsorg, foreslår organisasjonene i brevet.

Løsninger som omsorgssenter, fosterhjem, bokollektiv eller hybel med tett oppfølging og tilsyn bør inngå i en slik utprøving. Pilotprosjektet bør ha en varighet på minst to år, og en tilsvarende bevilgning bør legges inn i Statsbudsjettet for 2012.

– Vi mener prosjektets omfang bør være på omtrent 50 barn med ulike bakgrunner og behov. Det at en liten andel barn vil få nyte godt av tjenestene som resten av barnegruppa ikke får, vil av noen kunne karakteriseres som diskriminerende. Vi mener imidlertid at et avgrenset prosjekt som dette, som har som formål å forbedre omsorgsreformen som skal omfatte alle, er å betrakte som et nødvendig steg på veien, skriver organisasjonene i brevet.

Barna må tas med i evalueringen

Som en del av innholdet i prosjektet ber vi også om en følgeevaluering. Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å bli hørt og si sin mening. Barn må tas med i evalueringen ved å hente inn deres synspunkter.

Redd Barna og de andre organisasjonene stiller også sin kompetanse og erfaring til rådighet, og vil gjerne bidra i både utforming og gjennomføring av prosjektet. Vi håper at vårt innspill vil gjøre det lettere for regjeringen å ta ansvar og sette av penger til prosjektet.

Les hele brevet her >