Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Karin Gustavsen (t.v) har forsket mye på barnefattigdom. Her er hun sammen med Redd Barnas Marianne Borgen.

Konferansen er en del av Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon 2010, og er støttet av NAV. Fattigdom blant barn i Norge er et økende problem. De nyeste tallene viser at om lag åtte prosent av alle barn i Norge lever i fattige familier. I reelle tall betyr dette en økning fra 58 000 til 85 000 barn. Tallet er økende, og behovet er stort både for tiltak som begrenser konsekvensene av fattigdom, og for mer langsiktig arbeid som kan hindre utbredelsen av fenomenet.

Snakk med barna

Alle fattige barn bor i en kommune, og norske kommuner har et ansvar for å gripe tak i problemet lokalt og utarbeide tiltak og planer mot barnefattigdom. Målet med konferansen Fattige barn – et lokalt anliggende? var å vise at det nytter å jobbe lokalt med dette temaet, og at utfordringene kan løses på flere måter. Samtlige kommuner i Norge ble invitert til konferansen, i tillegg kom det politikere og forskere. Samfunnsforsker Karin Gustavsen har tidligere jobbet som kurator i sosialtjenesten en del år, og jobber nå med sosialfaglige spørsmål, velferd, NAV, oppvekst, levekår og fattigdomstematikk med særlig vekt på barnefattigdom.

- Jeg fant tidlig ut i min jobb som kurator at mange barn i Norge lever i relativ fattigdom. Etter hvert fant jeg også ut at for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe disse barna, så måtte vi snakke med barna. Dette har jeg gjort mye i min forskning senere, sier Gustavsen.

Bryter barns rettigheter

- Å være et fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å mangle det vanlige barn har. I enkelte studier har fattige barn fortalt at en oppvekst uten penger fører til eksklusjon, dårlig selvtillit og mistrivsel, sier Marianne Borgen, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Studier viser at fattige barn har en større sannsynlighet enn andre barn til å havne i en vanskelig livssituasjon når de blir voksne; det være seg å motta sosialhjelp, å være arbeidsløs, å ikke fullføre videregående skole eller bli mor som tenåring. Barnefattigdom bryter også barns rettigheter. FNs barnekonvensjon gir alle barn rett til gode levekår og alle barn rett til lek og fritid. Barn fra lavinntektsfamilier får ofte ikke disse rettighetene innfridd.

FNs barnekomité sa i sin tilbakemelding til den norske regjering at Norge må gjøre mer for å hjelpe fattige barn her i landet.

- Barnefattigdom er med på å redusere barns tillit og fremtidsvisjon, sier Gustavsen.