Hvis dere kan krysse av alle punktene, mener Redd Barna at dere er på god vei:

 1. Styrke kommunale barneverntjenester gjennom å øremerke 85 millioner kroner til nye stillinger og kompetansetiltak. Slik får flere barn som trenger det hjelp.
 2. Bevilge 96 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom slik at barn og unge skal få mulighet til å delta og utvikle seg uavhengig av familiens økonomiske situasjon.
 3. Kraftig øke penger til barnehusene for å øke kapasiteten deres til å behandle flere  saker og for å kunne opprette nye barnehus.
 4. Ivareta barns rettssikkerhet i asylsystemet gjennom å bevilge 10 millioner kroner til å styrke barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen, og for å følge opp tiltak slik at barn blir hørt i asylsaker.
 5. Øremerke 500 millioner kroner til skolehelsetjenesten i kommunene for å kunne gi tilbud om råd og veiledning til flest mulig barn og unge der de er.
 6. Gi minst 1 prosent til bistand.
 7. Opprettholde støtten til sivilt samfunn, uavhengig av geografisk konsentrasjon av stat-til-stat-bistand.
 8. Øremerke bistandsmidler til:-styrking av helse- og utdanningssystemer som er gratis og universelle, inkludert et globalt løft for utdanning av flere lærere og helsearbeidere.-klimatilpasning og katastrofeforebygging.-utdanning i krig og konflikt. Minst 4% av de humanitære midlene skal gå til utdanning!
 9. Bevilge klimapenger i tillegg til minst 1% til bistand. Sårbare land skal ikke måtte velge mellom bekjempelse av fattigdom og tilpasning til klimaendringene.
 10. Gi en ekstra Syria-milliard.
   

Lykke til!