Foto: Utenriksdepartementet
Norske Kirsten Sandberg er valgt inn som nytt nordisk medlem i FNs komité for barnets rettigheter for perioden 2011-2015.

– Redd Barna mener dette er en gledens dag for barn over hele verden. Kirsten Sandberg er ikke bare kjent som en meget sterk jurist, men også som en sterk og modig stemme for særlig utsatte barn, sier generalsekretær Tove R. Wang.

Kirsten Sandberg er en av få jurister i Norden som har hatt barns rettigheter i sentrum i hele sin imponerende profesjonelle juridiske karriere så langt.

FNs komité for barnets rettigheter (også kalt FNs barnekomité) er verdens viktigste overvåkningsorgan når det gjelder barns rettigheter og består av 18 uavhengige eksperter. Komiteens oppgave er å overvåke at statene virkelig oppfyller sine juridiske forpliktelser slik de er nedfelt i Barnekonvensjonen. Komiteen skal samtidig påse at ingen barn eller grupper av barn blir diskriminert når statene gjør sine prioriteringer, at barn blir hørt når det skal treffes beslutninger som vedrører dem og at avgjørelser som treffes av myndighetene i landet virkelig er til barnets beste.

Komiteen har dessuten til oppgave å overvåke at barns rett til liv og utvikling blir ivaretatt i alle myndighets avgjørelser som vedrører barn.  Statene skal nemlig jevnlig sende inn rapporter til komiteen om hvordan det går med den konkrete oppfyllelsen av statenes juridiske plikter i Barnekonvensjonen. Statene må deretter opp til ”muntlig eksamen” hos komiteen og får etterfølgende skriftlige ”karakterer” og pålegg om forbedringer.

Redd Barna mener derfor FNs komité for barnets rettigheter trenger eksperter av Sandbergs særlige kaliber. En ekspert som kjenner Barnekonvensjonen ut og inn, og som har mot og kulturell forståelse til å kunne gi statene den effektive tilbakemelding som trengs når barns menneskerettigheter brytes.  

Gratulerer, Kirsten!

Les mer om Kirsten Sandberg på UDs og OHCHR hjemmesider.