Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Kunnskapsdepartementets forslag gir barn som søker oppholdstillatelse rett til videregående opplæring, men barn uten lovlig opphold står fremdeles utenfor.

I dag gjelder retten til videregående opplæring kun for barn med oppholdstillatelse. Redd Barna har lenge jobbet for at barn uten oppholdstillatelse, skal ha samme rettigheter som andre barn til opplæring.

- Vi er derfor svært positive til delen av forslaget om å utvide retten til videregående opplæring til barn som søker oppholdstillatelse, sier Redd Barnas spesialrådgiver på barn på flukt, Camilla Scharffscher Engeset. 

I høringsnotatet skriver departementet: 

Videregående opplæring er en så grunnleggende og viktig del av grunnopplæring i Norge at den etter departementets vurdering også bør gjelde ungdom som søker om oppholdstillatelse. Det er også viktig at denne gruppen ungdom ikke går ledig, og at det kan iverksettes tiltak som beskjeftiger ungdommene på en positiv måte. Rett til videregående opplæring vil være et viktig tiltak for denne aldersgruppen og bidra til at også unge asylsøkere og andre som søker om oppholdstillatelse får et tilbud om å bygge opp sin kompetanse i denne perioden av livet, på samme måte som annen ungdom i Norge.

Brudd på Barnekonvensjonen

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Å utelate barn uten lovlig opphald, har svært negative konsekvenser for barne det gjelder, sier Redd Barnas rådgiver på barn på flukt.

Redd Barna er fullstendig enig i viktigheten av utdanning, og stiller seg kritiske til at barn uten lovlig opphold blir holdt utenfor. -Vi mener videregående opplæring er vel så viktig for barn uten lovlig opphold. Å utelate denne gruppen barn har svært negative konsekvenser for barna det gjelder, og det vil være i strid med barnekonvensjonen, mener Engeset.

Det fremgår av barnekonvensjonen artikkel 28 at alle barn har rett til gratis og obligatorisk grunnutdanning, og videregående opplæring skal være tilgjengelig og oppnåelig for ethvert barn. 

- Etter artikkel 2 nr. 1 skal staten respektere og sikre ethvert barn innenfor dets jurisdiksjon de rettighetene som følger av konvensjonen, uten noen form for diskriminering, påpeker Engeset. - Artikkel 3 i barnekonvensjonen pålegger staten å vurdere hensynet til barnets beste som et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. 

Utvikling og velvære

Det er Redd Barna sin erfaring at tilgang til skole og opplæring er viktig for barns utvikling og velvære, uansett hvilken oppholdsstatus de har. Dette minner også Engeset om: 

Gjennom skolen får barna mulighet til å skape seg egne sosiale arenaer og ofte finne rom der de kan glemme vanskelige følelser og minner, sier hun.  Funn i Fafo rapporten «Normalitet i limbo» (2013), støtter opp under dette. Rapporten viser blant annet at utvidelse av utdanningstilbudet for barn uten lovlig opphold, er et viktig tiltak for å ivareta ungdommenes psykiske helse. 

- Skolegang og utdanning gir håp og et framtidsperspektiv, om det så handler om å forberede ungdommene til et liv i Norge eller til å forbedre muligheten til (re) integrasjon i et annet land.  Vi anbefaler derfor at alle barn gis rett til videregående opplæring, uavhengig av oppholdsstatus, avslutter Engeset. – Dette er også tatt med i Redd Barnas høringssvar til Kunnskapsdepartementets forslag. 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.