Last ned diskusjonskortene her


Det er høysesong for foreldremøter, og foreldremøter er en viktig arena å styrke elevenes trivsel i skolen. Foreldre som kjenner hverandre og som lager kjøreregler for bursdagsfeiringer og sosiale spilleregler i sosiale medier, legger et godt grunnlag for trivsel i klassen. Dette er viktig for å forebygge mobbing i skolen.

Få samtaler i gang

Redd Barna har laget nye diskusjonskort til bruk på foreldremøter, og det er rettet til foreldre som har barn på barnetrinnet.

Det er til sammen 24 diskusjonskort som inneholder konkrete problemstillinger som Redd Barna vet angår mange elever, som for eksempel positiv og negativ deling av bilder i sosiale medier, baksnakking, spilletid og hvordan man skal få elevene til å skru av mobilen på kvelden. Eksempelhistoriene på diskusjonskortene bygger på vårt mangeårige arbeid i skolen og med FAU forskjellige steder i landet, forteller skolerådgiver Anne Elin Kleva.

Kortene inneholder konkrete eksempler, og det følges opp med spørsmål som handler om hva foreldre kan gjøre for at alle skal trives i klassen og hva man som foreldre kan gjøre for å forebygge mobbing og krenkelser og hva man mener er skolens rolle og ansvar. Det er åpne spørsmål uten fasitsvar, og det legges opp til at foreldre i gruppen skal komme fram til løsninger som er best for dem og for å reflektere mer rundt betydningen av å bidra til å skape et godt samhold i klassen til barna.

Diskusjonskortene er gratis og kan lastes ned og eller bestilles her.

Last ned diskusjonskortene her

 

Bestill eller last ned diskusjonskortene her

Her er et av de 24 diskusjonskortene.

Skolen som tilrettelegger for foreldrefellesskap 

Skolen må tilrettelegge for gode foreldremøter og sikre en åpen og god tone, slik at det etableres en god kultur for foreldresamarbeid.  

Diskusjonskortene er ment som et enkelt verktøy for å legge til rette for gruppediskusjoner, i stedet for at man har enveiskommunikasjon fra skolen. På den måten kan foreldre ansvarliggjøres og se nytten av å utveksle erfaringer og diskutere seg fram til hvordan de sammen kan hjelpe barna til å ha en mer inkluderende og positiv hverdag i skolen.  

Dersom skolen får til gode foreldremøter hvor alle foreldre opplever at det er meningsfullt å delta og får diskutere i grupper, er de med på å sette en standard for godt foreldresamarbeid og forebygge mobbing og digitale krenkelser mellom elevene, understreker skolerådgiver Anne Elin Kleva.  

Elever ønsker sterkere foreldreengasjement 

Det å gi foreldre en tydeligere plass i arbeidet for bedre trivsel i skolen, er også noe elever er opptatt av. 

Elever Redd Barna har møtt ønsker at foreldre engasjerer seg mer i hva som skjer på skolen og på nett, og sier at foreldre må bli flinkere til å lytte dem. Elevene er eksperter på sin egen skolehverdag. Derfor må både foreldre og lærere bli flinkere til å spørre om hvordan elevene har det, og elever må involveres i det forebyggende arbeidet mot mobbing. 

Barn blir tryggere, hvis de vet at foreldrene deres kjenner hverandre og samarbeider godt. Foreldreengasjement må til for å få ned mobbetallene, enten det skjer i skolegården eller om elevene opplever hets i lukkede grupper i sosiale medier. Når vi er ute på skoler er et gjengående råd fra elevene til foreldre: «Foreldre må snakke sammen».  

Diskusjonskortene er finansiert av Gunnar og Reidar Holsts legat.