Foto: Redd Barna
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang er glad for vedtaket i FNs barnekomité.

FNs komité for barnets rettigheter vedtok denne uken en styrking av Barnekonvensjonens artikkel nummer 24 som omhandler barns rett til helse. Utarbeidelsen av en såkalt generell kommentar betyr at komiteen vil gi bedre og tydeligere råd og pålegg til stater om hvordan de gjennom politikkutforming og bevilgninger skal sikre alle barn rett til helse, samt at statene må rapportere på oppfølgingen.

– Dette er veldig gode nyheter, og noe vi har jobbet aktivt for det siste året, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Redd Barna mener vedtaket vil gjøre det lettere å holde nasjonale myndigheter i relevante land ansvarlig vis-a-vis fattige og marginaliserte barn. Myndighetene må levere de helsetjenester alle barn rettmessig har krav på i henhold til Barnekonvensjonen. 

– Det er spesielt viktig at Komiteen for barnets rettigheter gjør dette nå i en tid da det er politisk trykk på Tusenårsmålene for helse, samtidig som vi ser at barnedødeligheten øker blant de fattigste i mange land, sier Wang.

Artikkel 24 uttrykker en helhetlig tilnærming til barns helse og forplikter stater til å redusere spedbarns- og barnedødelighet, sikre tilgang for alle til nødvendig medisinsk assistanse med et fokus på utvikling av primærhelsetjenesten, bekjempe sykdom og feilernæring gjennom å tilby passe næringsrik mat og rent drikkevann til alle, sikre god helseomsorg under graviditet og etter fødsel for mødre, tilby skolering om helse til alle segmenter av samfunnet inkludert fordelene ved amming, samt å utvikle familieplanleggingstjenester.

Redd Barna avdekket nylig i rapporten "A Fair Chance at Life" at selv om det er statistisk framgang globalt og i de fleste land når det gjelder barnedødelighet, så forverrer situasjonen seg i et flertall av de 68 land som har høyest barnedødelighet, når man ser på de fattigste og mest marginaliserte gruppene i disse landene. Med utgangspunkt i dette etterlyser Redd Barna en tydeligere rettighetstilnærming til arbeidet med tusenårsmålene på helse slik at man ikke glemmer de som i utgangspunktet har det aller vanskeligst.

Gjennom kampanjen "Alle som en" jobber Redd Barna med å påvirke stater til å utvikle politikk og praktiske programmer som bidrar til å redusere barnedødelighet og sikre barns rett til helse. I forbindelse med kampanjen har Redd Barna i samarbeid med UNICEF, World Vision og Verdens Helseorganisasjon gått i dialog med Komiteen for barnets rettigheter for å diskutere viktigheten av, og mulighetene for, at Komiteen kommer med en autoritativ fortolkning av barns rett til helse som nedfelt i artikkel 24.

– Vi er svært glade for nyheten om at komiteen vil utvikle en slik generell kommentar som vil løfte fram alle barns rett til god helse og gi statene bedre og mer spesifikke anbefalinger i hvordan denne retten skal innfris og sikres for fremtiden, sier Tove R. Wang.