Foto: Redd Barna/Marianne Hagen
Leder for Redd Barnas Norgesprogram Marianne Borgen var til stede på sidebenken da statsråd Audun Lysbakken ble eksaminert hos FN.

Redd Barna har rapportert til komiteen gjennom Supplerende rapport 2009. Mange av sakene Redd Barna er opptatt av er blitt fulgt opp av FN i deres anbefalinger. Komiteen har også tatt opp saker på bakgrunn av dialogen med barn under Barnehøringen i høst.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har det koordinerende ansvaret for oppfølgingen av konvensjonen og vil få det travelt med å følge opp komiteens merknader i tiden som kommer.

Selv om FNs barnekomité også er fornøyd med flere av tiltakene for å sikre barns rettigheter, for eksempel ny diskriminerings og tilgjengelighetslov, barnehagelov og ekspertgjennomgangen av norsk lov i forhold til barnekonvensjonen, knytter de fleste merknadene seg til sentrale områder hvor Norge kan bli bedre.

- Redd Barna er glad for at Komiteen har tatt opp situasjonen for asylsøker barn, barns rett til å bli hørt og resurssituasjonen i barnevernet. Dette er blant de sakene vi gjennom Supplerende rapport har gjort komiteen særlig oppmerksom på. Vi er svært fornøyd med at flere av innspillene som barn i Norge utrykte under Barnehøringen i høst, er blitt løftet frem, sier leder for Norgesprogrammet Marianne Borgen.

Mangler i det nåværende systemet

Under eksaminasjonen fokuserte FNs barnekomité på flere systemsvakheter og uttrykte bl.a. bekymring og behov for en snarlig bedring av koordineringen av tjenester i forhold til barn med særlige behov. Komiteen pekte på at manglende koordinering innad i kommunene og mellom kommune og stat fører til at barn ikke får oppfylt sine rettigheter.

Komiteen var svært bekymret for resurssituasjonen i barnevernet og ber spesielt om at staten styrker det lokale barnevernet med resurser og flere ansatte. Staten må følge bedre med på at kommunene faktisk bruker ekstra midler til å styrke situasjonen for barnevernet.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Her forteller Håkon til Lothar Krappmann fra FNs barnekomité hvordan det er å være barn i Norge.

- Redd Barna vil følge nøye med på statens behandling av merknadene. Vi oppfordrer Lysbakken til en systematisk oppfølging av alle merknadene i nært samarbeid med sivilt samfunn, sier Borgen.

Redd Barna vil følge opp:

Retten til å bli hørt

Barnekomiteen ønsker velkommen endringene i barneloven og loven om barnevernstjenester, som innebærer at barn har rett til å bli hørt fra 7 år (ikke 12 som tidligere), og også yngre (etter alder og modenhet).

Barnekomiteen er bekymret for at retten til å bli hørt ikke er godt nok ivaretatt i praksis/ i virkeligheten, i alle faser av beslutningsprosesser som får konsekvenser for barn. Dette gjelder særlig i barnevernssaker og utlendingssaker. Barnekomiteen anbefaler norske myndigheter å styrke deltakelse fra barn og vektlegging av deres synspunkter på alle arenaer; inklusive i familien, i skolen, på andre institusjoner for barn, i lokalsamfunnet og på nasjonalt nivå.
 
- Redd Barna er glade for at barnekomiteen etterspør hvordan barnets rett til å bli hørt ivaretas i praksis. Selv om barneloven og barnevernloven er blitt endret, slik at disse nå gir barn rett til å bli hørt fra fylte 7 år - og yngre barn der dette er mulig og hensiktsmessig - er ikke en lovendring nok for å sikre oppfyllelse av en rettighet. Det er kun skritt på veien, sier Borgen.

Redd Barna ber nå om at norske myndigheter utarbeider nasjonale retningslinjer og rutiner for hvordan involvere barn og innhente og vektlegge barnets synspunkter gjennom alle faser av en barnevernssak (og en utlendingssak).

Asylsøkerbarn

FNs barnerettskomité har flere merknader til Norges behandling av asylbarn og uttrykker en bekymring i forhold til en rekke forhold. Komiteen er blant annet bekymret for at:

  • Behandlingen av asylsaker tar for lang tid.
  • Bruken av krenkende, kulturelt usensitive og generelt upålitelige metodene som brukes til å fastslå alder på enslige mindreårige
  • Et økt antall enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak
  • Enslige mindreårige asylsøkere ikke får adekvat oppfølging og omsorg gjennom barnevernet.

Komiteen uttrykker også en bekymring for den avgrensningen som foretas mot barn mellom 15 og 18 år, og at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år ikke får de samme rettighetene til omsorg. Videre er komiteen bekymret for regjeringens planer om å opprette omsorgssentre i hjemland for enslige mindreårige asylsøkere, med tanke på at disse barna kommer fra land som er preget av krig og konflikt, der det ikke kan garanteres at man er beskyttet.

På bakgrunn av alle bekymringene har komiteen kommet med en rekke anbefalinger. En klar anbefaling er at Norge overfører omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet, som planlagt. En annen klar anbefaling er at det i enhver vurdering av barnets fremtid må det sikres en grundig barnets beste vurdering til hvert enkelt barn og en vurdering av barnets tilknytning til Norge. Videre anbefaler komiteen Norge å ta hensyn til Barnerettskomiteens Generelle kommentarer nr 6 (2005) om ”Behandling av enslige barn og enslige barn med følgepersoner utenfor deres opprinnelige hjemland”.
 
- Redd Barna er svært glade for anbefalingene fra komiteen. Det er tydelige anbefalinger om at barnevernet skal overta omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere, også de mellom 15 og 18 år. Dette er en sak Redd Barna har vært opptatt av lenge. Først når omsorgsansvaret for disse barna er hjemlet i Lov om barneverntjenester, vil de få den omsorg, ivaretakelse og oppfølging som de har rett til, sier Borgen.