Gjennom påvirkningsarbeid og underskriftskampanjer har Redd Barna og våre støttespillere jobbet aktivt for at Oljefondet ikke skal investere i våpenselskaper. 

Mandag 15. juni la Etikkutvalget fram sine anbefalinger til styrket etikk for Oljefondet.

Utvalget foreslår blant annet å åpne for at Oljefondet kan «utelukke selskaper som selger våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene».

Foto: Syria Relief / Save the Children
Nordmenns sparepenger er investert i selskaper som tjener på krig. Her fra Douma, Syria.

 

Redd Barna er glade for at Etikkutvalget gir oppmerksomhet til problematikken rundt Oljefondets våpeninvesteringer, selv om den foreslåtte løsningen ikke er en full seier.

Kampen fortsetter

– Vi er først og fremst veldig glade for at utvalget har lyttet til våre bekymringer rundt Oljefondets våpeninvesteringer. Det nye kriteriet vil endelig gi Oljefondet en mulighet til å utelukke selskaper som ukritisk selger våpen til stater i væpnede konflikter, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Redd Barna og våre støttespillere har lenge bedt om at man får på plass et såkalt produktbasert kriterium for utelukkelse av våpenselskaper. Et slikt kriterium ville i praksis gjort at Oljefondet ikke kan investere i selskaper som produserer våpen eller viktige våpendeler.

Etikkutvalget foreslår i stedet et atferdsbasert kriterium, hvor man kan utelukke enkeltselskaper dersom de selger våpen til stater som bruker våpnene på måter som bryter krigens regler.

Les også: Oljefondets aksjer i våpenindustrien

Bekymret for smutthull

Redd Barnas generalsekretær er bekymret for smutthull – som gjør at det foreslåtte kriteriet i liten grad kan brukes.

– Selv om Etikkutvalgets forslag til nytt kriterium er bedre enn dagens retningslinjer, er det dessverre utilstrekkelig for å hindre at nordmenns sparepenger investeres i brudd på krigens regler. Risikoen for uetisk bruk alltid vil være tilstede, uansett hvem man selger til. Vi mener fortsatt at den beste løsningen er at alle våpenselskaper utelukkes fra Oljefondets investeringsunivers, fastslår Lange.

Dersom regjeringen går for det foreslåtte kriteriet, ber Redd Barna om en tydeliggjøring slik at det er praktisk mulig å håndheve:

– Summen av spørsmålene vi sitter igjen med etter å ha lest utvalgets anbefaling, er at det er mange mulige smutthull som gjør det vanskelig å vurdere hvordan det foreslåtte kriteriet vil fungere i praksis. I beste fall kan det fange opp noen få, store enkeltselskaper som over lengre tid driver ukritisk våpensalg til parter som bryter menneskerettighetene. I verste fall vil ingen selskaper fanges opp, sier Lange.


Spørsmålene som gjenstår

  • Hvilke type våpen vil omfattes? Utvalget trekker frem at kriteriet i praksis retter seg mot kraftige våpen med omfattende konsekvenser for sivile. Svært mange våpenprodusenter vil derfor gå under radaren, fordi de leverer deler av et våpen, eller fordi de produserer mindre våpen (f.eks. håndvåpen) som ikke fanges opp. 
  • Hva må bevises? Det er uklart om kriteriet krever kunnskap om at selskapets våpen har blitt brukt i strid med krigens regler, eller om det holder å bevise at staten som selskapet selger våpen til opptrer i strid med krigens regler. Førstnevnte vil gjøre det praktisk umulig å håndheve, da man vil være avhengig av granskninger av enkeltangrep som i verste fall tar flere år.
  • Hvordan skal forvaltere eller Etikkutvalget få tak i bevis/informasjon? Våpenhandel kjennetegnes av en generell mangel på åpenhet, og forsinket informasjonstilgang. Denne generelle mangelen på åpenhet og informasjon om produkter, produsenter og sluttbruk vanskeliggjør en vurdering av selskapers atferd.
     

Hva kan du gjøre?

Signér Redd Barnas opprop for å få Oljefondet ut av våpenindustrien. Underskriftene vil bli levert til Finanskomiteen på Stortinget, og vil være et viktig bidrag til å nå målet.

Skriv under oppropet her