Foto: Inge Lie/Redd Barna
Barn og unge som kommer på flukt til Norge blir ofte flyttet fra mottak til mottak. Dette gjør det vanskelig å bygge opp trygge relasjoner.

Dette er viktig for at voksne skal ha kompetanse til å vite hva de skal gjøre dersom de er bekymret for et barn. Mange av barna som har flyktet til Norge har opplevd å bli utsatt for vold i hjemlandet og på flukt. Noen kan også oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep her i Norge. Når disse barna kommer til Norge har de behov for å bli tatt godt vare på. De trenger trygge voksne som ser dem og som har kunnskap om vold og seksuelle overgrep, som vet hva de skal gjøre og sørger for at barna får den hjelpen de trenger og har rett på.

Flytting skaper utrygghet

Redd Barna har gjennomført en kartlegging av hvorvidt asylmottak har nødvendige rutiner og kompetanse til å forebygge og beskytte barn mot seksuelle overgrep. Redd Barna har foretatt en spørreundersøkelse og hatt fokusgrupper med ansatte på mottak. I spørreundersøkelsen som ble sendt til ledelsen på mottakene ble det stilt spørsmål om de ansattes rutiner og erfaringer med forebygging og håndtering av vold og seksuelle overgrep, om hva de opplever som utfordringer i dette arbeidet, og hva som skal til for å styrke barns beskyttelse mot seksuelle overgrep.

Les «Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak» her.

- Vi finner at ansatte på mottak er bevisste på viktigheten av å beskytte barna på mottaket mot vold og seksuelle overgrep, og de ønsker å være trygge voksne som barna kan betro seg til. Men vi ser også at barn ofte blir flyttet fra mottak til mottak, og dermed brytes trygge relasjoner, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Foto: Rebecca Jafari/Redd Barna
Flere mottak sier at de har et godt samarbeid med barnevernet. Men barnevernet kommer som oftest først inn når det er mistanke om at noe har skjedd, og brukes i liten grad til å forebygge at barn blir utsatt for vold eller overgrep.

Ved flyttinger blir barna også revet bort fra venner, lærere, fotballag og fritidsklubber. Når barna kommer til et helt nytt sted kan det ta lang tid til de finner en trygg voksen de føler at de kan stole på, og som ser dem og som kan gi dem den støtten og den omsorgen de behøver.

Lite forebygging

De særskilte rammene for beskyttelse på mottak gjør det også utfordrende å ivareta barn og unges beskyttelse der, på grunn av alt fra utfordringer knyttet til oppfølging fra barnevern og helsetjenester, til hvor ’enkelt’ det er for utenforstående å oppsøke barn når de bor på mottak. Det kan se ut som at ansattes forhold til barnevernet som samarbeidspartner varierer mye fra sted til sted og etter hva slags type mottak det er snakk om. Ledelsen ved flere mottak forteller om et godt samarbeid med den kommunale barneverntjenesten. En god del sier at de har allerede samarbeidet med barneverntjenesten med ett eller flere tilfeller av vold og overgrep. Men barnevernet kommer først inn når det er bekymring om en alvorlig hendelse eller at noe har inntruffet, ikke for å forebygge vold og overgrep.

Må se barna

Flere ansatte som jobber på mottak for enslige mindreårige asylsøkere forteller at det kan være vanskelig å få barnevernet til å engasjere seg i bekymringer eller andre henvendelser fra dem. Dette skyldes at de ikke vet hvor lenge barnet skal være i kommunen, og barnevernet antar at saksbehandlingen kan ta lenger tid enn barnets botid på mottaket: «Barnevernet sier at det er vanskelig å åpne en sak når de antageligvis skal slippe den igjen om 3 måneder».

- Barna og ungdommene som bor på mottak, trenger at vi ser dem. Selv om det er usikkert hvor lenge barna blir her, er det nå vi må være her for dem, sier Skybak.

Redd Barnas anbefalinger

  • Barn i asylsøkerfasen må ikke bli flyttet mer enn absolutt nødvendig. Ved planlegging av nedleggelse av asylmottak må det tas særlig hensyn til barna som bor på mottaket, og sikre at de får nødvendig informasjon og ekstra psykosial oppfølging i denne perioden.
  • UDI følger opp, videreutvikler, og fører nøye tilsyn med sine krav om hvordan mottaksansatte skal jobbe med forebygging, avdekking og håndtering av vold og seksuelle overgrep.
  • Alle asylmottak, inkludert ankomstsenter og transittmottak har utarbeidet egne beredskapsplaner for forebygging, avdekking og håndtering av vold og seksuelle overgrep mot barn. Planer og rutiner må være tilgjengelige og godt kjent for alle ansatte.