Foto: Espen Anderson
Mona Riktor fra UDI fikk ikke være mye i fred på seminaret. Engasjerte frivillige hadde masse å spørre henne om.

Årets seminar ble innledet på Oslo kongressenter lørdag morgen med klare og tydelige budskap fra Marianne Borgen: - Barn som søker asyl i Norge er først og fremst barn, og alle barn som oppholder seg i Norge har akkurat de samme rettighetene. Barnekonvensjonen forplikter norske myndigheter til ikke å diskriminere mellom barn.

FN er bekymret for asylbarns situasjon i Norge

Thale Skybak, Redd Barnas rådgiver på flyktningfeltet, fulgte opp med å påpeke at FNs barnekomité har flere merknader til Norges behandling av asylbarn.

– Komiteen er blant annet bekymret for at behandlingen av asylsaker tar for lang tid, og at enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år har en annen omsorgsituasjon enn andre barn i Norge. – I tillegg må norske myndigheter ta tak i at et økende antall enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak, og ta initiativ til utviklingen av nye og mer humane metoder for aldersvurdering, sier Skybak.

Frivilligheten er betydningsfull

Både Borgen og Skybak roste Redd Barnas frivillige og deres innsats for å gjøre ventetiden for barn i mottak lettere. Det gjorde også Mona Riktor, rådgiver ved UDIs enhet for enslige mindreårige asylsøkere.

Riktor fortalte forsamlingen om retningslinjer og rammebetingelser for barn i mottak, og ble konfrontert med en rekke kritiske spørsmål fra frivillige både under og etter innlegget. Samtidig benyttet hun anledningen til å fremheve den viktige rollen Redd Barnas frivillige har:

- Aktivitetsgruppene er en kjempestyrke for beboerne på mottak, og et veldig viktig tilskudd til det mottaket er pålagt å gjøre, sa Riktor. – Dere som kommer utenfra, som uavhengige, kan være brobyggere i samfunnet for barn i større grad enn hva ansatte på mottaket kan.

Foto: Espen Anderson
Neliza, Kristian, Anne-Kristine, Marian, Cecilie og Anna snakket om motivasjon, aktiviteter og utfordringer som frivillig i Redd Barna.

Enslige mindreårige asylsøkere og psykisk helse

Karoline Seglem fra Folkehelseinstituttet presenterte den nye rapporten Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige asylsøkeres stemmer i tall og tale, som viste til foruroligende statistikk på posttraumatisk stress og depresjon blant enslige mindreårige asylsøkere i årene etter bosetting.

Seglem understrekte viktigheten av at enslige mindreårige asylsøkere får etablert stabile og langvarige relasjoner med voksne i sitt lokalmiljø, og også hun trakk fram betydningen av innsatsen til Redd Barnas frivillige; - Barn og ungdom vet at dere ikke får betalt, og at dere er oppriktig interessert i dem og deres situasjon.

Hvorfor Norge og situasjon i asylsøkeres hjemland

På programmet i helgen stod også presentasjoner som belyste interessante og gjensidig utfyllende perspektiv på migrasjon og asylankomster til Norge. På bakgrunn av intervjuer med asylsøkere fra Irak, Eritrea og Tsjetsjenia, har Monica Five Aarset og Jan-Paul Brekke ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF) kartlagt hvilke faktorer som spiller inn for at asylsøkere ender opp i Norge.

– Det er bare et fåtall som drar fra sine hjemland med mål om å komme til nettopp Norge, sier Aarset. – Det er beslutninger som tas i transittland. Familie og venner i Norge, kontakter man skaffer seg og informasjonen man får tilgang til underveis spiller inn, sier Aarset.

Mens Aarset fokuserte på reisen gjennom og opphold i et eller flere transittland på vei til Norge, presenterte Andreas Furuseth i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) bakgrunnsinformasjon om situasjonen i landene med høyest ankomsttall av asylsøkere til Norge.

Redd Barnas frivillige møter barn fra mange land verden over, men kjenner seg nok godt igjen i statistikken om at de fleste barn som bor på mottak i dag kommer enten fra Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea eller Tsjetsjenia.

- Situasjon i Irak og Afghanistan kjenner man jo godt til, mens situasjonen i Eritrea visste jeg egentlig lite om, så det var veldig nyttig, sier en frivillig om presentasjon til NOAS.

Foto: Espen Anderson
Francois El-Safadi fra New Page mottar hyllest fra jublende frivillige etter foredraget sitt. Det var mer enn nok inspirasjon for resten av året!

El-Safadi løftet taket

Da foredragene ble diskutert i pausene, var det bred enighet om at helgens program var interessant, nyttig og godt balansert – noe var også svært inspirerende: Da Francois El-Safadi fra New Page avsluttet sitt personlige og engasjerende foredrag om selvfølelse, selvtillit og vennskap, ble han møtt med stående applaus og trampeklapp – som er sjelden kost, selv på Redd Barnas seminarer.

- Dette foredraget gir meg energi for et helt år. Helt fantastisk! konkluderte Ziva Jelnikar fra Bergen Redd Barna Aktiv, en av flere helt nye frivillige som deltok på seminaret.

-Jeg er stor fan av Redd Barna og det arbeidet dere gjør, sa El-Safadi. Etter helgens foredrag er det liten tvil om at beundringen går begge veier.

De frivillige informerer og inspirerer hverandre

I Redd Barna trenger man aldri å støtte seg på eksterne foredragsholdere alene, til det har organisasjonen mer enn nok dyktige frivillige som er klar til å bidra. Både lørdag og søndag var det presentasjon av de spennende og varierte aktivitetene til aktivitets- bosattgrupper over hele landet.

Fritidsaktiviteter, leksehjelp, oppfølging av barn i bosettingsfasen og Fredsklubb var noe av det som ble presentert, til inspirasjon for resten av de frivillige.

Det var også satt av tid til erfaringsutveksling på tvers av aktivitetsgrupper og regioner. Ikke bare var dette nyttig for de frivillige i seg selv, for samtidig fikk de også gitt innspill til filmselskapet Cynergi, som skal lage film om frivillige og deres aktiviteter for barn i mottak.

Jarle Eskedal og Marie Helene Grønneng fra Cynergi var på seminaret for å presentere filmprosjektet sitt, som de planlegger skal bli en veiledningsfilm om frivillighet i mottak, og som også kan benyttes for rekruttering av nye frivillige.

Norges ukjente historie

Dag Herbjørnsrud, redaktør i Ny Tid, fikk æren av å avslutte årets seminar med sitt foredrag om Norges ukjente historie. - Norge har historisk sett vært langt mer åpen for impulser utenfra enn det vi har trodd, sier Herbjørnsrud, og påpeker blant annet at det helt siden Snorre sin tid ble skrevet beundrende ord om asiatere.

Og faktisk var det en same ved navn Balto som lærte nasjonalhelten Nansen å stå på ski!

Fornøyd med seminaret

-Seminaret har vært fantastisk. Vi har møtt frivillige fra andre grupper, og fått ideer til aktiviteter som vi kan gjennomføre i Bodø, sier Daniel fra Bodø Redd Barna Aktiv. - I tillegg har det vært mye god bakgrunnsinformasjon og statistikk som det er viktig å ha kunnskap om i det arbeidet vi gjør, kommenter Yusef, også han frivillig i Bodø.

Rannveig Åsheim, koordinator for frivillig arbeid på flyktningfeltet, er også veldig fornøyd med helgen. – Frivilligheten står sterkt i Redd Barna, det er både oppmøtet og engasjementet på årets seminar et tydelig bevis på. – Som det er påpekt fra mange hold denne helgen, er de frivilliges innsats for og med asyl- og flyktningbarn uvurderlig. De gjør en fantastisk jobb!