Foto: Bill and Melinda Gates Foundation

Det kommer fram i rapporten Born Too Soon – The Global Action Report on Preterm Birth, som er et samarbeid mellom Redd Barna, WHO og flere andre organisasjoner. ”Born Too Soon” er den første globale rapporten om fortidligfødte barn. 

Nest vanligste dødsårsak

Mens vi på global basis opplever en nedgang i barnedødeligheten blant barn under fem år, øker antallet fortidligfødte i nesten alle land. Prematur fødsel er nå den nest vanligste dødsårsaken (etter lungebetennelse) for barn under fem år.

- Skal vi klare å få til en betydelig reduksjon i barnedødeligheten på global basis, må vi sette inn innsats på fortidligfødte. Enkle tiltak for kvinner og barn, fra unnfangelse til barnet er to år, vil gi store positive utslag på barnedødelighetsstatistikken, sier Kim Terje Loraas, politisk rådgiver i Redd Barna.

Som eksempel nevner han den såkalte ”Kengurumetoden”, som går ut på at den nyfødte holdes hud-mot-hud med mor for å unngå infeksjoner og å stimulere amming. – Bare dette tiltaket alene vil kunne redde 450 000 nyfødte liv hvert år, sier Loraas.

Foto: Redd Barna
”Born Too Soon” er den første globale rapporten om fortidligfødte barn.

Ekstreme ulikheter

Det er ekstreme forskjeller i overlevelsesmulighetene når man sammenligner fattige og rike land. I høyinntektsland overlever halvparten av barna som fødes etter uke 24, mens i lavinntektsland dør fortsatt halvparten som fødes i uke 32, på grunn av mangel på elementær oppfølging.

- Mange land har det siste tiåret halvert antall dødsfall knyttet til for tidlig fødsel gjennom å sikre flere og bedre utstyrte helsearbeidere blant fattige og i utkantstrøk. Investering i helsearbeidere er helt essensielt for å sikre fremgang på FNs tusenårsmål knyttet til mødres og barns helse, sier Loraas.

Norge må investere mer

Investeringer i mødrehelse og oppfølging i nyfødtperioden er helt nødvendig for å redusere dødfødsler og sikre bedre betingelser for kvinner og nyfødte, særlig de som fødes for tidlig.

- Både utviklingsland selv, og giverland må investere mer i familieplanlegging, ernæring og helsearbeidere. Økte investeringer på disse områdene vil være i tråd med intensjonene i den nylig lanserte Stortingsmeldingen om global helse, avslutter Loraas.

Last ned hele rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.