Til Heikki Holmås. Her har du en jukselapp.

I morgen stiller Peter S. Gitmark (H) følgende interpellasjonsspørsmål til utviklingsministeren i Stortinget: Hvordan sørger statsråden for at brudd på barns rettigheter tas opp i bilaterale samtaler med norske samarbeidsland og i planlegging og oppfølging av norskfinansierte bistandsprogrammer?

I den forbindelsen har vi laget en jukselapp til deg, Holmås!

Regjeringen har sagt at de skal «løfte barns rettigheter internasjonalt», og det er vi glade for. For to år siden ble det foretatt en evaluering av norsk og svensk innsatsen for barns rettigheter i utviklingssamarbeidet. Evalueringen var tydelig på at barnerettighetstilnærmingen burde styrkes, gjøres mer systematisk og integreres i all bistand. Selv om Norge har gjort mye for barn de siste to årene, er det mange anbefalinger som ikke er tatt tak i, og vi kan heller ikke se at arbeidet med å ta opp brudd på barns rettigheter har blitt styrket.

Punktene nedenfor tror vi delvis svarer på kritikken som vil komme i morgen, og handler om hvordan regjeringen kan jobbe med brudd på barns rettigheter på en enda mer systematisk måte:

  • Norge skal systematisk bruke anbefalingene fra Universal Periodic Review og FNs barnekomité. Barns rettigheter er en prioritet for Norge i FNs menneskerettighetsråd. Norge skal fremme anbefalingene fra FN i politisk dialog med myndighetene, både på minister- og ambassadenivå. Norge skal være en sterk og tydelig kritiker av brudd på barns rettigheter. Dialogen rundt landhøringene i FNs barnekomité skal legge føringer for Norges bilaterale samarbeid.
  • Ambassadene skal ta en mer aktiv del i samarbeidslands utforming av barnerettighetsbasert lovverk og politikk. Dette skal også være en del av den politiske dialogen med myndighetene i land hvor Norge har ambassade. For at dette skal kunne gjennomføres må ambassadens kompetanse på barns rettigheter styrkes.
  • Norge vil styrke innsatsen for etablering av barneombud i flere samarbeidsland. Fram til i dag har Norge støttet opprettelsen av flere barneombud og barneombudsnettverk. Barneombudet fyller et unikt behov for en uavhengig institusjon som snakker på vegne av barn. Ombudet holder myndighetene ansvarlig for å innfri barns rettigheter.
  • Norge vil styrke støtten til sivilt samfunn som kjemper for barns rettigheter og holder myndighetene ansvarlig, også i mellominntektsland. Sivilt samfunn som overvåker gjennomføringen av barnekonvensjonen er sentrale. Det er også viktig å støtte sivilt samfunnsorganisasjoner, inkludert barn- og ungdomsorganisasjoner, som krever like rettigheter og bedre fordeling av godene, også i mellominntektsland.


Du kan jo også benytte anledningen til å fortelle hvordan Norge skal jobbe for en barnerettighetsbasert tilnærming i all bistand. Bistand kan spille en viktig rolle i å forebygge brudd på barns rettigheter:

  • Norge har som mål ha en integrert tilnærming til barns rettigheter i all bistand, utvikling og utenrikspolitikk. Dette er i tråd med barnekonvensjonen, som er en del av norsk lov. Evalueringen av norsk innsats innen barns rettigheter var tydelig på at for å få til varige endringer for barn, bør man ikke satse kun på målrettet innsats som Norge til nå har vektlagt, men også ha en integrert tilnærming i all bistand. Dette er ikke gjort i en håndvending. Vi må utvide kompetansen både i UD/ Norad og på ambassadenivå. Dessuten vil vi foreta systematiske «barnerettighetsvasker» av bistanden på ambassadenivå, tilsvarende «likestillingsvasker» og «korrupsjonsvasker» som gjøres i dag.

 

Selv om interpellasjonsdebatten handler om Norges arbeid mot brudd på barns rettigheter så håper vi at du også vil annonsere hvordan Norge aktivt vil fremme barns rettigheter. I tillegg til helsesatsingen, kommer det en storsatsing på barns rett til utdanning?