Foto: Redd Barna
Redd Barna lærer lærere å snakke med barna. Toveiskommunikasjon er viktig for barns rett til deltagelse og til å si sin mening.

Zambiske barn får ofte en autoritær oppdragelse. De har få muligheter til å påvirke beslutningstagerne. Selv i saker som angår dem selv blir de holdt utenfor. Det er mange grunner til dette. En kombinasjon av tradisjon, kultur og fattigdom er kanskje den viktigste årsaken.

Den autoritære barneoppdragelsen gjenspeiles i det zambiske skolesystemet. Mangelen på skolemateriell fører til at lærerne må formidle kunnskapen sin muntlig. Som oftest snakker lærerne til barna, istedenfor å snakke med dem. Elevene får kun lov til å si noe dersom læreren stiller dem spørsmål. Dersom elevene ikke oppfører seg godt, risikerer de å bli slått.

Elevråd er løsingen

Redd Barna i Zambia har en løsning på problemet.  Siden 2004 har Redd Barna innført og observert elevråd ved over 100 skoler i fem distrikter sør i Zambia. Rundt 130 000 barn har dratt nytte av ordningen.

– Elevrådene gir zambiske elever muligheten til å påvirke skolehverdagen sin. Det forbedrer skoleprestasjonene deres og forbereder dem på voksenlivet. Redd Barnas mål er at barna skal oppmuntres til å delta i beslutningsprosesser også utenfor skolene, sier Lars Andersson, Redd Barnas landdirektør i Zambia.

Godt organiserte elever

Foto: Redd Barna
Lars Andersson, landdirektør i Zambia lytter til en elevrådsrepresentant fra Hauma barneskole.

Elevrådene i Zambia er organisert på to nivåer. På det ene nivået sitter valgte elever som møtes jevnlig til elevrådsmøter. På elevrådsmøtene diskuterer elevene saker de selv er opptatt av, uten at noen voksne er til stede.

– Når elevrådet har bestemt seg for hvordan de ønsker å løse et problem, kontakter de en lærer som har fått oppgaven å samarbeide med elevrådet. De kan også kontakte skoleledelsen direkte for å finne løsninger som både barna og skolen drar nytte av, sier Andersson.

Det andre nivået består av selvstyrte ”departementer”. Hvert departement har ansvar for ulike oppgaver ved skolen. Oppgavene kan for eksempel være leksehjelp, sikkerhet, skolemiljø eller skolekjøkken. I disse gruppene deltar alle skolens elever.

Utvikling av demokrati begynner i skolen

Redd Barna har mange grunner til å støtte elevrådene. For det første gir det elevene et verktøy for å kunne påvirke sin egen hverdag. For det andre gir det dem muligheten til å delta i ledelsen av skoledriften.