I Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014 varsles det at kvoteflyktninger fra Syria skal reduseres fra 1000 til 500, noe Redd Barna reagerer kraftig på.

- Redd Barna er til stede i Syria og ser de enorme behovene som øker for hver dag. En smålig diskusjon om antallet er 500 eller 1000 står i stor kontrast til situasjonen i Libanon, som huser rundt 1 million flyktninger fra Syria. Det minste Norge kan gjøre, er å motta flere, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet.

I september krevde et samlet landsmøte i Redd Barna at Norge skulle ta i mot flere kvoteflyktninger fra Syria, spesielt barnefamilier og barn som er på flukt alene.

Mindre til enslige mindreårige flyktninger

I det nye Statsbudsjettet varsler Regjeringen blant annet også å kutte til sammen over 200 millioner mer av barnevernstiltak til kommuner som vil bosette enslige mindreårige asylsøkere. Dette er et felt hvor det allerede i dag er store utfordringer. Et slikt tiltak anerkjenner ikke behovet for ivaretakelse av barna, mener Redd Barna.

- Dette er de mest sårbare barna, de som trenger det mest. Vi er redd for at et slikt kutt i barnevernstiltak for enslige mindreårige fører til at kommuner vegrer seg eller ikke ser seg i stand til å bosette disse barna. Det blir også vanskelig å gi dem nødvendig oppfølging, påpeker Raanes.

Må snakke med barn om vold og overgrep

Foto: Redd Barna
- Å kutte i tiltak for de mest sårbare barna er et feilgrep, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Redd Barna er fornøyd med at Regjeringen viderefører styrkingen av barnevernet, noe som allerede lå inne i budsjettet. Dette skal blant annet brukes til å sikre barnevernsbarn et godt utdanningsløp.

- Men parallelt med en økning i antallet som jobber i barnevernet må man også øke kompetansen om vold og overgrep hos ansatte, påpeker Raanes.

I Statsbudsjettet for 2014 var det opprinnelig satt av 5.5 millioner til å utarbeide et felles opplæringsprogram og holde felles opplæring for ulike faggrupper i kommunene om å snakke med barn om vold og seksuelle overgrep. Dette vil den nye regjeringen imidlertid kutte.

- De vil dermed kutte penger til et svært godt prosjekt som lå inne for å gjøre fagfolk bedre i stand til snakke med barn. Man har over lang tid sett at voksne ikke vet hvordan de snakker med barn om vanskelige ting. Barn snakker ikke om så vonde ting uten trygge voksne som tør å spørre. Dette kuttet viser at Regjeringen ikke forstår at å snakke med barna er en forutsetning for at barna skal få god hjelp, mener Raanes.