Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
– Barn og unge som lever i asylmottak må få rett til barnehageplass, videregående skole og beskyttelse av barnevernet på lik linje med alle andre barn i Norge. Vi må unngå å skape A- og B-lag av barn i Norge, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 er Redd Barna særlig kritisk til det dårlige tilbudet til sårbare barn i asylmottak. Det er skuffende at regjeringen ikke har satt av midler på statsbudsjettet for å sikre asylsøkende barn et barnehagetilbud på lik linje med alle andre barn. Barn som bor på asylmottak lever i en unormal bosituasjon med begrensede utviklingsmuligheter. De bor i en situasjon preget av usikkerhet og uro, og har behov for en normal hverdag. Det er en forutsetning for en god barndom, uansett om de får bli i landet eller ikke.

– Barn og unge som lever i asylmottak må få rett til barnehageplass, videregående skole og beskyttelse av barnevernet på lik linje med alle andre barn i Norge. Vi må unngå å skape A- og B-lag av barn i Norge, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Også ungdom på asylmottak forskjellsbehandles. Heller ikke i dette budsjettet sikres de rett til videregående utdanning. Mangelen på et slikt tilbud har Norge fått kritikk for av FN.

Redd Barna er fornøyd med at satsningen på barnevernet har fått et løft, men mener også her at tilbudet må gjelde for alle barn, inkludert dem som bor på asylmottak. De som trenger et slikt omsorgstilbud mest har minst tilgang til tjenesten.

– Barn med en uklar tilknytning til Norge fanges ikke opp av barnevernet. Budsjettet bidrar ikke et barnevern for alle barn på norsk jord, til tross for at dette er lovpålagt, sier Wang.

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
– Jeg er glad for en tredjedel av økningen på bistandsbudsjettet kommer barn til gode. Det er først og fremst barne- og mødrehelse som har fått et løft, men utdanning i kriser og konflikt har også fått mer. Det er i tråd med Redd Barnas prioriteringer, sier Tove R. Wang.

Bistands-økning for barn

– Jeg er glad for en tredjedel av økningen på bistandsbudsjettet kommer barn til gode. Det er først og fremst barne- og mødrehelse som har fått et løft, men utdanning i kriser og konflikt har også fått mer. Det er i tråd med Redd Barnas prioriteringer, sier Tove R. Wang.

Likevel går bare 1,6 mrd kr av 30 mrd kroner på bistandsbudsjettet totalt til utdanning.

– Det er for dårlig. Utdanning er en forutsetning for å lykkes i arbeidet for rettferdig fordeling, mot klimaendringer og for fred og demokrati.

– Vi er veldig glade for at regjeringen bevilger 650 millioner nye midler til barne- og kvinnehelse, og det er viktig at behandlingen av Stortingsmeldingen om global helse har vist at det er bred politisk enighet om denne satsningen. Dette kan redde mange liv, skape en bedre framtid for mange barn og bidra til likestilling, sier generalsekretær i Redd Barna Tove Wang.

Norges statsbudsjett påvirker barns liv både hjemme og ute. Se eksempler på hvordan statsbudsjettet påvirker barns hverdag her >