Foto: Stig Marlon Weston
Barneminister Audun Lysbakken lover flere barnevernsansatte. Redd Barna krever at ministeren setter av øremerkede midler i det kommende statsbudsjettet.

– På 1990-tallet innvilget daværende barneminister Matz Sandmann 1,3 milliarder kroner til en treårig opptrappingsplan for barnevernet. Pakken fikk tilnavnet Sandmann-pakken. Tiden er nå overmoden for en ny ”Lysbakken-pakke” til barnevernet, sier leder i Redd Barnas Norgesprogram Marianne Borgen.

Redd Barna mener det er svært alvorlig at barnevernet mangler kapasitet og kompetanse til å få unna saksmengden. Redd Barna ber regjeringen sette i gang en ny treårig opptrappingsplan for barnevernet. Regjeringen må sette av øremerkede midler til barnevernet i statsbudsjettet for 2011 og årene som kommer.

Foto: Redd Barna
Leder for Redd Barnas Norgesprogram Marianne Borgen er svært bekymret for utviklingen i barnvernet. Hun mener det er på høy tid at barnevernet gis et løft.

Lysbakken avviser ikke forslaget

– Redd Barna er glad for at barneministeren stiller seg positiv til forslaget, men det gjenstår fortsatt å se om det kommer penger på bordet og hvor mye som eventuelt innvilges, sier Borgen.

Hun mener opptrappingsplanen må fokusere på kompetanse- og metodeutvikling, samt etablering av flere stillinger.

– Det må bli mer attraktivt å arbeide i barnevernet, og de som arbeider i barnevernet må gis muligheten til å drive et godt barnevern, sier Borgen.

Bekymringsfull utvikling

Ifølge Aftenposten har antall bekymringsmeldinger doblet seg det siste tiåret. Antall ansatte i barnevernet har kun økt med 27 prosent i samme periode.

– Redd Barna har lenge vært bekymret for denne utviklingen. Økningen av antall ansatte står ikke i forhold til økningen av bekymringsmeldinger, sier Borgen.

FNs barnekomité deler Redd Barnas bekymring. Komiteen viet barnevernet stor oppmerksomhet i sin gjennomgang av Norges oppfyllelse av barns rettigheter. Merknadene ble levert til regjeringen 29. januar i år.

Foto: Redd Barna
Barn med behov for hjelp rammes av ressursmangelen i barnevernet. Redd Barna mener barneministeren nå må ta grep.

Ressursmangelen får konsekvenser

I 2009 henla barnevernet omlag 18 prosent av bekymringsmeldingene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjort stikkprøveundersøkelser av 58 bekymringsmeldinger til barnevernet i Oslo som ble henlagt uten undersøkelser. Konklusjonen var at 38 av dem ikke burde vært henlagt. Redd Barna mener dette er 38 saker for mange.

Mange ansatte i barnevernet har så mange saker de må jobbe med samtidig at det blir for liten tid til å kunne gi god nok hjelp og oppfølging. Redd Barna mener stikkprøveundersøkelsen viser at saker som burde vært undersøkt henlegges.

Barnevernsansatte forteller at terskelen for å gå inn i en sak øker. Ressursmangelen i barnevernet kan få svært alvorlige konsekvenser for de barna som ikke får den hjelpen de både har behov for og rett til.

Lysbakken må ta grep

Redd Barna mener at situasjonen nå er så alvorlig at en ”Lysbakken-pakke”, med øremerkede midler over tre år, må på plass umiddelbart.

Redd Barna har avsluttet sin kampanje for at flere skal melde bekymring om vold og omsorgssvikt til barnevernet. Det at flere melder sin bekymring når de opplever omsorgssvikt er positivt. Redd Barna håper at folk nå ikke slutter å sende inn bekymringsmeldinger til barnevernet.

– Det er viktig at kapasiteten og kompetansen er på topp slik at både barn og voksne har bred tillitt til barnevernet, sier Marianne Borgen.