Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Ny rapport bidrar til mer kunnskap om situasjonen for barn som søker asyl i Norge.

På oppdrag fra Redd Barna utgir NTNU Samfunnsforskning en rapport som omhandler Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen – Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet. Rapporten lanseres på Litteraturhuset i dag. Informasjon om lanseringen finnes her >

Redd Barna har i en årrekke vært bekymret for situasjonen for barn som søker asyl. Vi ønsket mer kunnskap om barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen og hvordan asylsøkersituasjonen påvirker barn og unges levekår, dagligliv og omsorgssituasjon.

Målet med prosjektet har vært å belyse barnevernets ansvar for barn som bor på asylmottak, og hvordan ansatte i barnevernet forholder seg til bekymringsmeldinger, hvordan undersøkelser gjennomføres og hvilke utfordringer de ansatte møter ved iverksettelse av hjelpe- og omsorgstiltak.

Funnene bygger på kvalitative intervjuer med 36 ansatte i 9 ulike barneverntjenester. I tillegg har det blitt gjennomført intervjuer med ansatte i politiet, på asylmottak, i tolketjenesten og andre relevante fagpersoner.

I strid med barnekonvensjonen

Rapporten viser tydelig at mottaksapparatet ikke gir gode nok rammer for omsorg.

Det er en rekke aspekter ved asylsøkeres bosituasjon som gir grunnlag for bekymring for barn, ungdom og foreldre, som blant annet ventetid og uforutsigbarhet, økonomi, bemanning og organisering. Samlet viser rapporten at det er flere forhold som er i strid med barnekonvensjonens artikkel 2 om ikke-diskriminering, artikkel 3 om barnets beste, artikkel 12 om barns rett til å bli hørt, artikkel 19 om rett til beskyttelse mot overgrep og omsorgssvikt og artikkel 27 om rett til en tilfredsstillende levestandard.

- Vi tilbyr disse barna en standard som vi aldri ville ha akseptert for andre barn i Norge, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Rapporten viser at mange barnevernansatte opplever at de arbeider innenfor et håpløst rammeverk som ikke muliggjør god nok omsorg for barn som bor i mottak. De opplever sektoransvaret som uklart eller ikke-fungerende, og at de ikke kan gjøre noe med de grunnleggende forholdene som fører til en utilfredsstillende omsorgssituasjon.

Opplever maktesløshet

Barnevernansatte opplever at forholdene på mottak stiller store krav til barns mestringsevne og påvirker foreldrenes muligheter for å være gode omsorgspersoner.

- Det er viktig å understreke at de fleste av de barnevernansatte beskriver grundige barnevernfaglige vurderinger av behov for oppfølging på tross av maktesløsheten de opplever, og flere beskriver positive erfaringer som har bidratt til å gjøre hverdagen bedre for barn og unge i mottak, sier Skybak.

- Når det gjelder situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere viser denne studien tydelig at dette er en gruppe som blir diskriminert og forskjellsbehandlet på flere områder. Rapporten viser at det er behov for tettere oppfølging, økt bemanning og økt barnefaglig kompetanse.

Enslige mindreårige asylsøkere er den gruppen barn i Norge vi har vært mest bekymret for i alle år. Redd Barna mener at barnevernet må overta omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige. Dette er også rapportens klare anbefaling. Det er på høy tid at vi behandler enslige mindreårige som først og fremst barn sier Skybak.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.