Foto: Redd Barna
Statens Barnehus er et tilbud til barn og unge utsatt for vold.

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.

Redd Barna har jobbet for at barnehusene skulle bli en realitet siden 2004. Det første barnehuset ble åpnet i Bergen i 2007. Hittil er det sju barnehus i Norge, og det åttende åpner i Ålesund høsten 2012. Evalueringen slår fast at barnehus som konsept er bra for barn. Redd Barna mener tilbudene barnehusene har, burde gjelde for flere barn enn det gjør i dag.

- Politikerne bør se på hvor mange barn som har en reell tilgang på de tjenestene barnehusene gir, og se hvordan tilbudet kan komme flere barn til gode, sier Janne Raanes, leder for Redd Barnas Norgesprogram.Under evalueringen av barnehusene ble det ikke sagt noe om ytterligere mål for hvor mange barnehus Norge skal ha.
- Redd Barna mener at hvert fylke i Norge bør få sitt eget barnehus. Per i dag er det altfor lang reisevei for altfor mange barn, sier Raanes.

Ikke flytt undersøkelsene

Et punkt i evalueringen gjeldt de rettsmedisinske undersøkelsene som barnehusene foretar. Et av målene med å opprette barnehus var å samle alle instansene, så barnet kun trengte å oppsøke ett sted. I evalueringen foreslås det at man ser på muligheten for å flytte de rettsmedisinske undersøkelsene ut av barnehusene.

Foto: Redd Barna
Å flytte de medisinske undersøkelsene ut av barnehusene, vil undergrave hele hensikten med ordningen, sier Janne Raanes.

 - Vi tror dette spørsmålet handler om for knappe ressurser. Vi anbefaler sterkt å ikke flytte de medisinske undersøkelsene ut av barnehusene, da det vil undergrave hele hensikten med barnehus-ordningen. Det er et paradoks å si at man skal videreutvikle og styrke barnehusene, samtidig som det anbefales å se om de rettsmedisinske undersøkelsene skal flyttes, sier Raanes.

Lederen for Statens barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen, sier det vil være skadelig å flytte de medisinske undersøkelsene ut av barnehusene. - De fleste av barna som blir undersøkt på barnehusene i dag, ville ikke fått det samme på sykehusene. De får den ene og alene fordi vi på barnehusene har gjort politiet oppmerksomme på hvilke funn de kan få ved å foreta disse undersøkelsene, sier Pettersen.

Må få ned ventetiden

Det har kommet frem krass kritikk om at barn må vente lenge på dommeravhør på barnehusene. Dette er noe barnehusene selv har varslet om i flere år. Også FNs barnekomite har vært betenkt over at det går så lang tid mellom anmeldelse og etterforskning i saker om seksuelt misbruk. Komiteen ber om fortgang i samsvar med toukersfristen for avhør av barn. Men det er ikke satt av penger til å få til flere dommeravhør i statsbudsjettet. Det er opp til hvert enkelt politikontor å finne midler til det på sitt budsjett. Det er heller ikke satt av flere midler til barnehusene i statsbudsjettet.
- Alle barnehusene trenger en økning. Vi har sagt fra om dette, men ikke blitt hørt, Pettersen.
Redd Barna er svært kritiske til at det ikke er satt av midler til verken ekstra dommeravhør eller ekstra bemanning ved barnehusene.
- Den lange ventetiden må ned, og dette krever ressurser. Politikerne må få opp øynene for dette, sier Raanes.