Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
I det nye forslaget åpnes det for at politiet alene kan bestemme om barna over 15 år får avhør på barnehuset. Dette kan bli for tilfeldig. Barnehusene må være likt tilgjengelig for alle voldsutsatte barn.

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Redd Barna har jobbet for at barnehusene skulle bli en realitet siden 2004. Nå er det etablert åtte barnehus i Norge, og to til er under etablering. Dette er et svært godt tilbud for voldsutsatte barn. Inngangsbilletten til barnehusene i dag er om saken er politianmeldt og om det er aktuelt med dommeravhør.  Barn og unge under 16 år som har opplevd vold eller overgrep skal som hovedregel avhøres av en dommer utenfor rettsmøte. Det er domstolene selv som avgjør hvor dommeravhøret skal gjennomføres. Med dagens regler gjennomføres over halvparten av dommeravhørene på et barnehus.

Tilbud til alle

Justis- og beredskapsdepartementet har nå sendt et forslag om endringer i regelverket til høring, blant annet til Redd Barna. Forslaget som nå foreligger innebærer flere endringer; ansvaret for avhørene skal i all hovedsak legges til politiet uten involvering av domstolene, aldersgrensen for de som omfattes av den nye avhørsordningen skal senkes fra 16 til 15 år og sakene skal avgrenses til saker som gir rett til bistandsadvokat.

- Det må alltid være barnets situasjon og behov for beskyttelse som avgjør om du skal til et barnehus, og ikke om du har rett til bistandsadvokat eller ei. I dette forslaget åpnes det for at politiet alene kan bestemme om barna over 15 år får avhør på barnehuset. Dette kan bli for tilfeldig. Det kan ikke være slik at avhør på barnehus avhenger av hvor du bor og hvilke ressurser politiet til enhver tid har. Barnehusene må være likt tilgjengelig for alle voldsutsatte barn, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Redd Barna mener at barnehus skal være et tilbud for alle barn og unge mellom 0 og 18 år.
- Barn er barn. I dette forslaget skapes et kunstig skille ved 15 år. Det legges opp til at det er obligatorisk å avhøre barn under 15 på barnehusene, og det er bra. Men vi forutsetter at også barn over 15 må kunne bli avhørt der, om de selv ønsker det. Ellers blir det en aldersdiskriminering som er i strid med barnekonvensjonen, sier Raanes.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Barnehusene får fagfolk til å samarbeide, og forhindrer at barna må gå fra dør til dør for å fortelle hva de har blitt utsatt for. Barnehus handler om mye mer enn bare avhør. Barna får både rådgivning og behandling, og barnehusene følger i tillegg opp familiene.

Må følge med ressurser

Barnehusene skal være helhetlige og tverrfaglige. De skal gi både rådgivning og behandling, og følge opp familiene i tillegg til avhør av barn.

- Det er viktig at barnehusene ikke reduseres til først og fremst å skulle foreta avhør.  For Redd Barna handler barnehusene om så veldig mye mer. Barnehusene setter barn i sentrum og får fagfolk til å samarbeide. De gjør at barn slipper å gå fra dør til dør for å fortelle hva de har opplevd. Så selv om akkurat denne høringen handler om dommeravhør, er det viktig å se den i sammenheng med alle de andre oppgavene barnehusene har ansvar for, sier Raanes.

I høringsbrevet foreslås det en frist på en uke til første avhør i saker der barnet har rett på bistandsadvokat. I andre saker skal fristen være på fire uker. I dag er det en frist på to uker i alle typer saker. Men det viser seg at fristen blir brutt i mer enn 80 prosent av sakene.
- Det er avgjørende for et barn å bli avhørt kort tid etter mistanke om at barnet har vært utsatt for vold eller overgrep. Det er positivt med en ukes frist, men det må følge med ressurser. Grunnen til at fristen på 14 dager brytes i dag, skyldes ressursmangel hos politiet. Det løser ikke problemet å forkorte fristen, uten at midlene samtidig økes betydelig, sier Raanes.

Redd Barna følger nøye med på utviklingen av barnehusene.
- Vi mener at det flotte og gode tilbudet som barnehus er, skal være likt tilgjengelig for alle voldsutsatte barn. I Norge er vi på rett vei, men det viktigste for oss nå er å sikre lik tilgang til barnehusene for alle disse barna, uavhengig av alder og hvor de bor, sier Raanes.

Les hele

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.