Foto: Inge Lie, Redd Barna

Når barnefamilier søker asyl i Norge, er hovedregelen at foreldrene skal ivareta barnets interesser og behov i asylsaken. Redd Barna, NOAS og Norsk Folkehjelp utgir rapporten «Det barn ikke vet, har de ikke vondt av?», som viser at foreldre mangler informasjon, veiledning og støtte for å kommunisere med barna om avslaget på en god måte.

I rapporten har vi kartlagt erfaringene til åtte barnefamilier som har fått endelig avslag på asylsøknaden.

Barna skjermer foreldrene

Mange barn opplevde avslaget som en krise i familien, og forsøkte å «skjerme» foreldrene sine.

De stilte ikke spørsmålene de lurte på og fortalte ikke hvordan de egentlig hadde det, fordi de ikke ønsket å forverre situasjonen for foreldrene.

Dermed ble barna alene med stor bekymring og mange spørsmål om hva avslaget betyr for dem selv og for familiens framtid.

Vil kunne si sin mening

Informasjon om avslaget utløste en rekke negative reaksjoner hos barna. På tross av disse reaksjonene, mente barna at de må få vite om avslag på asylsøknaden.

Barna fortalte at det er viktig å være forberedt på hva som kan skje etter avslag. De vil bli spurt om de ønsker informasjon og om de vil medvirke, og i hvilken grad.

Informasjon er en forutsetning for at barn skal kunne utøve sin rett etter barnekonvensjonen til å gi uttrykk for sin mening.

Trenger veiledning

Foreldrene hadde selv et udekket informasjonsbehov. De forstod at de hadde fått avslag, men mange visste ikke hvorfor.

Dersom foreldre skal kunne snakke med barna om avslaget, er det viktig at de har forstått det og dets konsekvenser og har grunnleggende kunnskap om asylprosessen.

Kartleggingen viser at foreldre har behov for bistand til juridisk saks- og situasjonsavklaring.

Både barn og voksne hadde behov for psykososial oppfølging. Usikkerheten om fremtiden gjorde barna bekymret og stresset. Barna fortalte at de fryktet å bli tvangsreturnert av politiet, og var redde for hva som ventet dem i hjemlandet.

Barna fortalte om reaksjoner som atferdsendringer, negativt selvbilde, søvnmangel, manglende livsmotivasjon og konsentrasjonsproblemer på skolen.

 

Anbefalinger til regjering/Storting

 • forskriftsfeste asylsøkeres rett til juridisk saks- og situasjonsavklaring fra en uavhengig aktør etter avslag
 • utrede tilbud om systematisk psykososial oppfølging til foreldre og barn fra tidlig i asylprosessen
 • utrede tilbud om hjelp til foreldre med å kommunisere med barna om asylprosessen
 • sikre tidlig identifisering av sårbare asylsøkere
 • endre stykkprisforskriften for advokatenes salær i asylsaker
 • innføre en utreisefrist på minst 30 dager fra selve underretting om vedtaket i alle asylsaker

 

Anbefalinger til Utlendingsdirektoratet

 • styrke det faste informasjonsprogrammet i ankomstfasen
 • styrke informasjonsarbeidet med barnefamilier i asylmottak
 • sikre at advokater som representerer barn har deltatt på kurs om barnesamtaler

 

Anbefalinger til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda

 • begge instanser bør tilby vedtakssamtaler for egne vedtak
 • i asylvedtak hvor barn er part, innføre en egen del som oppsummerer sakens faktum, vurderingen, utfallet og dets konsekvenser på språk tilpasset barna