Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Det er barna som bærer konsekvensene av de politiske feilene som har blitt gjort. Redd Barna ba allerede i høst om at myndighetene skulle stille sakene til barn som har vært mer enn tre år i Norge i bero. Da ville man unngått at familiene ble sendt ut før saken deres hadde blitt behandlet på nytt.

Forslagene fra SV ble behandlet i Stortinget i en åpen høring i kommunal- og forvaltningskomiteen tirsdag denne uka, rett etter høringen av justisministeren i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite på fredag. SV ønsker flertall i Stortinget for forslagene om at lengeværende barn som ble sendt ut i fjor, skal få prøvd sakene sine på nytt. I tillegg ber SV om at utsendelsen av barnefamilier til internflukt i Afghanistan må vurderes opp mot FNs og UDIs anbefalinger. Både FN og UDI har lenge advart mot å sende barn og barnefamilier til Afghanistan. Redd Barna kom med innspill på begge sakene under høringen.

Politiske misforståelser og feil

I forbindelse med at regjeringen arbeidet med et nytt regelverk som hadde en intensjon om å vektlegge barnets beste og barns tilknytning til riket sterkere, sendte Redd Barna sammen med Norsk Folkehjelp, LO og NOAS et brev til justisdepartementet og statsministerens kontor tidlig i september. I brevet ba organisasjonene om at regjeringen bevilget penger til informasjon og rettshjelp til familier med lengeværende barn. Brevet ba også om at sakene til barn som har vært mer enn tre år i Norge ble stilt i bero, slik at familiene ikke risikerte å bli sendt ut før saken deres hadde blitt behandlet på nytt.

- Dette skjedde som kjent ikke, og et høyt antall lengeværende barn ble sendt ut høsten 2014. I lys av fredagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen, er det nå på det rene at det er barna som bærer konsekvensene av politiske misforståelser og feil som er gjort, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna har også tidligere reagert sterkt på at norske myndigheter har valgt å tvangsreturnere mange barnefamilier til Afghanistan. Afghanistan er regnet som et av verdens farligste land å være barn i.

Barn har selvstendige rettigheter i tråd med FNs barnekonvensjon.  Mange av de lengeværende barna som ble tvangsreturnert i 2014, er sendt ut på bakgrunn av foreldrenes avslag. Barna har ikke fått en oppdatert, selvstendig vurdering av sin egen situasjon og tilknytning.

- Det eneste riktige nå er at det gjøres en oppdatert vurdering av alle saker hvor lengeværende barn er sendt ut i 2014, vurdert opp mot nytt regelverk, fortsetter Skybak.

Farlig for barn

Høringen omfattet to forslag, både kravet om en ny vurdering av de lengeværende barna som er sendt ut, og forslaget om å sjekke hvorvidt den norske praksisen med å henvise afghanske barnefamilier til internflukt følger anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger og Utlendingsdirektoratet.
Redd Barna støtter forslaget om umiddelbart å sikre at praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt, er i tråd med UNHCRs og UDIs anbefalinger. Redd Barna er glade for at Justisdepartementet nå har bestemt seg for å etterkomme anbefalingene fra UDI.

- Redd Barna har jobbet i Afghanistan i en årrekke, og landet er regnet som et av de aller farligste landene å være barn i. Situasjonen har forverret seg i senere tid. Det er derfor svært viktig å påpeke at barns særskilte beskyttelsesbehov forutsetter at det gjøres en konkret og individuell behandling av hensynet til barnets beste ved retur. Vi forutsetter at norske myndigheter i fremtiden forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra FN og UNHCR, og ikke legger seg på et strengere nivå, sier Skybak.