Foto: Lisbeth Michelsen
Illustrasjonsfoto.

Rapporten «Også disse barnas beste» er skrevet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, på oppdrag for Redd Barna. NKVTS kommer i dag også med en større rapport om barn og unge med skadelig seksuell atferd,«Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd».

Last ned rapporten «Også disse barnas beste her».

Stort omfang

Det er flere grunner til at Redd Barna mener det er viktig å rette oppmerksomhet på å følge opp, hjelpe og ivareta barn med skadelig seksuell atferd, og spesielt å lære mer om ansatte i barnevernets erfaringer med dette.

Foto: Lisbeth Michelsen
Illustrasjonsfoto.

- For det første, har vi kunnskap om at omfanget er stort. Internasjonalt er det blitt anslått at omkring 30 prosent av alle seksuelle overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Inkludert i disse anslagene er både overgrep som beføling, press eller tvang til seksuell berøring av andre, men også voldtekter og andre svært alvorlige overgrep.
- Vi må komme inn tidlig for å hjelpe disse barna og ungdommene med skadelig seksuell adferd, for å forebygge ytterligere overgrep, sier Skybak.

Bygge på kunnskap

De siste årene har det vært økt politisk vilje til å ha oppmerksomhet på temaet og sette av økonomiske ressurser for å styrke behandlingstilbudet for barn og unge med skadelig seksuell adferd, og dette er også beskrevet i Opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Det er viktig at disse behandlingstilbudene bygger på kunnskap, og Redd Barna ønsker med den nye rapporten å styrke kunnskapen på feltet.

Foto: Lisbeth Michelsen
Illustrasjonsfoto.

- I tillegg vet vi at det er ansatte i førstelinjen, for eksempel i barnevern og skole, som er de første til å observere problematisk og skadelig seksuelle adferd hos barn. Det er de som må se når barn trenger hjelp, hvordan de skal møte barnet, og vite hvor og hvordan de skal henvises videre. Derfor ønsket vi å innhente kunnskap spesielt om de ansatte i barnevernet, og deres erfaring med å jobbe med barn og unge med skadelig seksuell adferd, sier Skybak.

Rett til å få hjelp

Norunn Vorland, prosjektmedarbeider ved NKVTS, sier at det er et stort behov for kunnskap og kompetanse om barn og unge med skadelig seksuell atferd.
- Det er krevende når barn krenker andre barn seksuelt. Manglende kunnskap er hovedårsaken til at saker ikke løftes opp og meldes videre til aktuelle instanser, sier Vorland.

Alle barn har rett til å få innfridd sine rettigheter, også barn som utviser problematisk eller skadelig seksuell adferd.
- Vi vet at disse barna kan stille hjelpeapparatet ovenfor en utfordrende oppgave, og at mange føler seg rådville og i tvil om hva de skal gjøre. Derfor vil vi løfte frem dette temaet, for å sette fokus på at disse barna har rett til å få hjelp, de har rett til å bli hørt og tatt på alvor slik at man kan identifisere årsaken til adferden og hvordan de best kan få hjelp, avslutter Skybak.

Rapporten «Også disse barnas beste» er finansiert av BufDir.