Foto: Øyvind Toft (illustrasjon)
Barn får nå rett til å klage på brudd på deres rettigheter.

Torsdag vedtar medlemsstatene i FNs Menneskerettighetsråd i Genève en historisk resolusjon som betyr at barn også skal få lov til å klage inn brudd på Barnekonvensjonen for et internasjonalt organ, slik alle de andre FN-konvensjonene tillater. 

Redd Barna har i mange år jobbet for at barns stemmer skal bli hørt i FN når enkelt barn, eller grupper av barn, opplever brudd på Barnekonvensjonen.

FNs konvensjon for barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) har nemlig inntil nå vært den eneste av de internasjonale FN-konvensjonene som ikke har gitt mulighet for å påklage enkelte brudd på konvensjonen inn for en internasjonal ekspertkomité.

Foto: FameFotografene
Redd Barna og generalsekretær Tove Wang er veldig fornøyde med FNs beslutning, men ønsker at den norske regjering skal delta mer aktivt i arbeidet for barns rettigheter.

Historisk

- Redd Barna er veldig fornøyd med at det endelig er enighet i FNs menneskerettighetsråd om å skrive ny, historisk tilleggskonvensjon til Barnekonvensjonen, sier generalsekretær Tove R. Wang.

Store grupper av barn har til nå vært avskåret fra å påberope seg sine rettigheter, spesielt i land hvor de nasjonale domstoler og/eller regionale menneskerettighetsinstrumenter ikke finnes, eller ikke fungerer. I mange land hvor Redd Barna er til stede, er det derfor umulig for barn å klage på for eksempel manglende skoletilbud selv om staten bruker enhver anledning til å proklamere at den har ratifisert Barnekonvensjonen. Brudd på barns rettigheter har på denne måten blitt neglisjert på grunn av et juridisk vakuum sammenlignet med de andre FN-konvensjonene. 

- Dette er det første, historiske spadetaket for å utligne forskjellsbehandlingen av barn. Redd Barna vil arbeide meget aktivt for å påvirke at selve konvensjonsteksten som nå skal skrives, også sikrer barns særlige behov for vern og beskyttelse i juridiske klageprosesser, sier Wang.

Foto: Øyvind Toft (illustrasjon)
Barn har grunn til å juble, nå som deres rettigheter blir anerkjent på lik linje med voksnes.

Må ta Soria Moria II på alvor

Redd Barna er skuffet over den norske regjeringens holdning til tilleggskonvensjonen. Norge har til nå ikke engasjert seg aktivt i denne viktige saken, og ikke vært en del av den statlige ”vennegruppen” som har dradd prosessen i Menneskerettighetsrådet. Redd Barna noterer seg likevel at Norge i dag velger å følge strømmen og ikke stemme mot flertallet.

Norge ble ifjor medlem av Menneskerettighetsrådet. Da sa utenriksminister Jonas Gahr Støre ”Målet for vårt engasjement er klart: Å sikre at enkeltindivider får bedre beskyttelse mot overgrep og bedre tilgang til de rettigheter som er nedfelt i eksisterende normer og konvensjoner på menneskerettighetsfeltet. ”Norge går inn som medlem for å påvirke. Vi vil arbeide for at spesiell oppmerksomhet blir viet barns rettigheter”.

- I lyset av regjerings egen løfter i Soria Moria II, hvor ambisjonen er å ha en førende rolle på barns rettigheter internasjonalt, må utenriksministeren benytte anledningen til en gang for alle å eliminere forskjellsbehandlingen av barn i FN-systemet, sier Wang.

Ikke minirettigheter

Barnekonvensjonen er unik i sin form ved å kombinere økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og sivile og politiske rettigheter med de fire grunnleggende prinsippene som skal gjennomsyre alle beslutninger og avgjørelser i forhold til konvensjonen; Retten til ikke å bli diskriminert, retten til liv og utvikling, prinsippet om barnets beste og retten til å bli hørt. Mange av Barnekonvensjonens artikler er dessuten unike i sin utforming med hensyn til å skulle ivareta barns særlige behov for vern og beskyttelse.

Redd Barna, FNs komité for barnets rettigheter, Unicef og mer enn 650 andre organisasjoner over hele verden gleder seg derfor i dag over at verdenssamfunnet endelig har tatt inn over seg at barn ikke er mini-mennesker med mini-rettigheter.