I går leverte Redd Barna høringssvar på regjeringens forslag til innstramningstiltak.

Redd Barna mener forslaget fra regjeringen generelt er preget av hastverksarbeid og udokumenterte påstander. Konsekvenser for barna er ikke omtalt og synliggjort. I tillegg vil forslagene som foreligger svekke barneperspektivet i utlendingsloven.

Les vår høringsuttalelse her:  Redd Barnas høringsuttalelse om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II).pdf

Svært skadelig for barna

Redd Barna er særlig kritiske til forslaget om å utvide ordningen med midlertidig oppholdstillatelse til barn og unge alene på flukt. Det er bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært skadelig og ikke til barnets beste. Tiltaket hemmer integrering og det er høyst usikkert om økt bruk av slike tillatelser vil forhindre at barn legger ut på flukt og redusere ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

Midlertidig oppholdstillatelse har siden 2009 blitt gitt til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, som ikke anses å ha et beskyttelsesbehov, men som mangler omsorgspersoner på trygt og kjent sted i hjemlandet. Nå vil regjeringen utvide ordningen slik at midlertidige oppholdstillatelser kan gis til alle enslige mindreårige uavhengig av alder og uavhengig av hvorvidt det foreligger et beskyttelsesbehov.

Redd Barna mener dette er feil vei å gå. De har sammen med 21 andre organisasjoner sendt et åpent brev til de parlamentariske lederne på Stortinget, med et innstendig krav om å avskaffe – fremfor å utvide – ordningen med midlertidig opphold til barn og unge alene på flukt. 

Les brevet her. åpent brev til Stortinget om midlertidig opphold til enslige barn på flukt.pdf

Trenger forutsigbarhet og rammer 

Forslaget regjeringen har lagt fram utelater viktig kunnskap om de alvorlige konsekvensene endringen vil innebære for barna, og forslaget bygger på feile premisser, mener Redd Barna.

Det er bredt dokumentert at midlertidige tillatelser er en belastning og svært skadelig for barna. Flere av barna som har fått midlertidig oppholdstillatelse har utviklet alvorlige psykiske lidelser, er passive, deprimerte, driver med selvskading og det er eksempler på selvmordsforsøk.

Redd Barna mener det er uforståelig og uakseptabelt å utvide ordningen med midlertidig oppholdstillatelse når man er så opplyst om de alvorlige konsekvensene ordningen har for barn.

- Vi må ikke glemme hvilke barn vi her snakker om. Det er barn som er alene på flukt fra land preget av krig og konflikt – Afghanistan, Syria og Eritrea. Dette er en sårbar gruppe med mange tunge erfaringer fra hjemlandet og flukten. Det disse barna trenger er forutsigbarhet og trygge rammer, sier seksjonsleder i Redd Barna Thale Skybak.

- Det er uheldig at barna først skal leve flere år i usikkerhet og uforutsigbarhet som går utover helse og skolegang. Dette legger ikke godt grunnlag for god integrering, legger hun til.