Foto: Stian Andersen
Mange asylsøkere som bor på mottak, ønsker å være frivillige for å skape mening i tilværelsen.

Justisdepartementet har ute på høring en forskriftsendring som skal gi utlendinger uten oppholdstillatelse lov til å delta og gjøre frivillig ulønnet arbeid for humanitære organisasjoner. Dagens utlendingsforskrift hindrer nemlig personer uten arbeidstillatelse fra å være frivillige. Problemstillingen rammer asylsøkere, personer som venter på familiegjenforening og personer det er tvil om identiteten til. Justisdepartementet foreslår nå å endre utlendingsforskriften slik at dagens forbud blir opphevet.

Alvorlig å stenge ute

Redd Barna har, det siste året, deltatt i diskusjonen med Frivillighet Norge om dette. Våren 2009 påpekte Frivillighet Norge at myndighetenes tolkning av Utlendingsloven innebærer et forbud mot at asylsøkere uten midlertidig arbeidstillatelse og personer som søker familiegjenforening deltar med frivillig innsats i de frivillige organisasjonene. Forbudet gjør at de ikke kan bidra med den frivillige innsatsen som mange organisasjoner forventer av medlemmene eller medlemmenes foreldre. Frivillige organisasjoner trenger hjelp for å kunne tilby trening, sang, korps, teaterøvelser, besøkstjeneste, leksehjelp, foredrags, turopplevelser og redningstjenester.

I praksis innebærer forbudet at disse asylsøkerne først kan delta i frivillige organisasjoner i nærmiljøet etter lang tid i Norge. Frivillighet Norge mener det er alvorlig å stenge disse gruppene ute fra deltakelse i frivilligheten, aller mest for den enkelte som hindres i å delta, men også for organisasjonene og for lokalsamfunnene. Frivillighet Norge og Redd Barna har derfor krevd at reglene må endres.

Meningsfull tilværelse

I Norge er mange frivillige organisasjoner helt avhengige av frivillige for å kunne drive aktivitetene sine. Spesielt gjelder dette for lokale lag og foreninger. I Norge er det også slik at frivillige organisasjoner er en viktig arena for etablering av sosialt nettverk, for identitetsskaping, og ikke minst for å gi fritiden meningsfullt innhold.

Redd Barna stiller seg derfor bak Frivillighet Norge som støtter Justisdepartementets forslag om å etablere en ny bestemmelse i Utlendingsforskriften, som innebærer at forbudet mot at utlendinger uten oppholdstillatelse deltar i frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene fjernes. Dette er relevant for Redd Barnas frivillige arbeid.

- Blant de frivillige i Redd Barna ser vi at flere som bor i mottak og som har vært med på aktivitetstilbudet vårt ønsker selv å være frivillig. Det er alvorlig å stenge asylsøkere ute fra deltakelse i frivilligheten. For at asylsøkere raskest mulig skal få en normalisering av hverdagen, en meningsfull tilværelse, etablere tilhørighet, og få mulighet til å snakke norsk, er det avgjørende at de kan delta som medlemmer og frivillige på linje med andre, sier Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram.