(Pressemelding, 8. oktober, 2014)

Statsbudsjettet som ble framlagt onsdag foreslår et kutt i tilskuddet til barnehage for barn på asylmottak med 42,2 millioner kroner.

- Dette er et grovt brudd på barns rettigheter og systematisk diskriminering av barn som bor på asylmottak. For de som lever i en svært usikker, uforutsigbar og krevende bosituasjon er det ekstra viktig å få gå i barnehage, sier leder av Redd Barnas norgesprogram Janne Raanes.

Kommuner med asylmottak mister også mye av støtten til drift i forslaget til statsbudsjettet. Dette er utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon.

Forslaget til statsbudsjett foreslår imidlertid å bruke mer penger til å utvide Utlendingsinternatet på Trandum med 90 nye plasser, samt å opprette nytt utreisesenter på Oslo lufthavn. Dette er første steget i en varslet omlegging av mottaksstrukturen, som blant annet innebærer økt bruk av lukkede mottak og opprettelse av returmottak, skissert i Regjeringserklæringen i fjor.

– Dette innebærer å legge til rette for at også barn vil plasseres i lukkede motta, bak lås og slå. Vi kan ikke akseptere at man fengsler barn, uten annen grunn enn at deres foreldre har fått avslag på asylsøknaden sin, Janne Raanes.

Etter barnekonvensjonens artikkel 37 skal barn som en hovedregel ikke fengsles eller interneres, en konvensjon Norge har forpliktet seg til å følge.