Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
De neste seks månedene håper Redd Barna å behandle og brødfø 60 000 barn. I tillegg vil det jobbes med opplysningsarbeid rettet spesielt mot mødre, for å sikre gode ammevaner, fortelle om tegnene knyttet til underernæring, og mer generelt om gode helse/hygienevaner som vil redde barna deres.

- Det er helt uakseptabelt at det hvert år dør 8,8 millioner barn før de fyller fem år. De fleste dødsfallene er helt unødvendig og kan forhindres med enkle og billige metoder. Redd Barna krever at G8-landene forplikter seg til den globale handlingsplanen for å bekjempe barne- og mødredødeligheten. I tillegg må de bidra med fire milliarder dollar årlig, for å finansiere dette fram mot 2015, sier Redd Barnas generalsekretær Tove. R. Wang.

- Hvis verdens åtte rikeste land ikke vil bidra til å hindre at barn dør i sine første leveår, hvordan skal vi da nå FNs tusenårsmål om å redusere barne- og mødredødeligheten innen 2015? spør Wang.

Norge spiller en sentral rolle

Norge og Jens Stoltenberg spiller en sentral rolle i å få på plass en global handlingsplan for å redusere barne- og mødredødeligheten. Planen skal lanseres av FNs generalsekretær på toppmøtet om FNs tusenårsmål i september.

- Når G8 landene denne helgen møtes, er det viktig at de støtter forslaget til en global handlingsplan og legger nok penger på bordet som kan redde barn og mødres liv. Redd Barna mener det er viktig at man raskt styrker helsevesenet i utviklingsland, at man ansetter nok helsearbeidere og sikrer tilgang til gratis og livsviktige helsetjenester for de fattigste og marginaliserte delene av befolkningen, sier Wang.

En viktig brikke for å få ned barnedødeligheten, er å fokusere på helse og ernæring. Den stadig mer alvorlige matkrisen i Niger er et aktuelt eksempel på hva som setter enda flere barns liv i fare.

Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Niger er et av landene med høyest barnedødelighet i verden. Ett av seks barn opplever aldri sin femårsbursdag. Før årets krise inntraff var 43 prosent av barn under fem år kronisk underernærte. Nye 1.2 millioner barn kan bli underernært og titusener vil dø som følge av dette i løpet av sommeren.

Matkrisen i Niger er en stille katastrofe

En av åtte barn står i fare for å dø i løpet av den neste måneden hvis de ikke får den hjelpen de trenger straks. Totalt 7,1 millioner mennesker i Niger har ikke nok mat å spise, ifølge en ny undersøkelse. Det er mer enn halvparten av landets befolkning. I denne matkrisen er de yngste barna mest sårbare. Matkrisen i Niger er en stille katastrofe. Afrikas fattigste land har allerede en av verdens høyeste barnedødelighet. Ett av seks barn dør før sin femårsdag, og halvparten av disse dødsfallene skyldes underernæring.

Krisen i Niger er et resultat av flere faktorer som uregelmessig regn, utbredt kronisk underernæring og sårbare husholdninger. Tørke og ødelagte avlinger har ført til at de fattigste familiene står uten tilgang til mat. Matprisene har steget med opptil 30 prosent i noen områder, og selv om det finnes mat på markedene, er det mange familier som ikke har råd til å handle.

- Allerede før denne krisen inntraff var 43 prosent av barn under fem år kronisk underernærte. Om man ikke agerer raskt kan nye 1.2 millioner barn bli underernært og titusener vil dø som følge av dette i løpet av sommeren. Responsen fra rike regjeringer og internasjonale givere har vært langsom og for liten. Krisens omfang blir grovt undervurdert. Tusener av barn kan dø om ikke vi handler raskt, sier Wang.