Foto: Redd Barna
2010 står foreløpig uten sidestykke når det gjelder omfang og kompleksitet i nødhjelpsresponser. I Haiti bor fortsatt 1,3 millioner mennesker i leire etter jordskjelvet 12. januar.

Nye tall fra FN og hjelpeorganisasjonene viser at de har brukt 75 milliarder kroner så langt i år på å svare på konflikter og naturkatastrofer. Med knapt tre måneder igjen av året tyder alt på at 2010 vil bli det året med flest nødhjelpsoperasjoner noensinne. Så langt har 2005 – med tsunami-responsen – vært toppåret da 77 milliarder kroner ble brukt på humanitære responser.
 
– 2010 står foreløpig uten sidestykke når det gjelder omfang og kompleksitet i nødhjelpsoperasjoner. Etterspørselen etter hjelpeorganisasjoner som kan gå inn i sensitive konfliktsoner og etter omfattende naturkatastrofer har vært enorm dette året. Og vi går en dyster fremtid i møte. I årene fremover vil vi dessverre se at et økende antall barn og familier vil rammes av katastrofer, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.
 
Redd Barna-rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

slår fast at den økende etterspørselen er en del av trenden med at nødhjelpssituasjoner kommer oftere og blir mer komplekse. Rapporten viser at vi i fremtiden vil se hyppigere og mer alvorlige naturkatastrofer og at det vil være et fortsatt behov for å arbeide i mer kompliserte politiske situasjoner.
 
– Flommen i Pakistan hvor 20 millioner mennesker er rammet minner oss på de store utfordringene verden står overfor når det gjelder å håndtere naturkatastrofer. Om ingen direkte kan si at flommen skyldes klimaendringer, illustrerer det at verdens befolkning stadig rammes av mer ekstremvær med påfølgende katastrofer, sier Wang.
 
I 2009 ble totalt 119 millioner berørt av naturkatastrofer.

Forebygge naturkatastrofer

En kombinasjon av klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering betyr at et økende antall mennesker vil stå i fare for å bli rammet av naturkatastrofer i årene fremover. Innen 2015 vil antall mennesker som berøres av klimarelaterte katastrofer hvert år øke fra 250 millioner per år i dag til 375 millioner, i følge rapporten.
 
Det er barna som rammes hardest av krig, konflikt og klimakatastrofer. Barna må prioriteres når katastrofen rammer – enten de rammes av krig, konflikt, matmangel, langvarig tørke eller flom.
 
– I stedet for å halse etter klimaendringene og vente på at katastrofen skal ramme, må det internasjonale samfunnet investere i prosjekter som vil minske de ødeleggende effektene av naturkatastrofene som klimaendringene vil gi oss, sier Wang.

Slik kan nødhjelpsresponser bli bedre

I rapporten kommer Redd Barna med en rekke anbefalinger. Vi ber om lederskap i nødhjelpsoperasjoner for å sikre at humanitære prinsipper som upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet opprettholdes og at barns rettigheter prioriteres i krisesituasjoner.
 
– Vi oppfordrer humanitære ledere i økende grad til å investere i katastrofeforebyggende tiltak i utsatte land. Dette er den mest effektive metoden for å hindre den økende trusselen.  Videre må de sikre humanitær uavhengighet slik at nødhjelpsresponser ikke avgrenses til kortsiktige politiske interesser og sikkerhetsaspekter. Den siste anbefalingen er at det humanitære systemet blir mer profesjonelt og ansvarlig for å hindre kritikk og bli i stand til å levere mer effektiv og transparent nødhjelp, sier Wang.

Foto: Redd Barna/Bente Sandal Aasen
En kombinasjon av klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering betyr at et økende antall mennesker vil stå i fare for å bli rammet av naturkatastrofer i årene fremover. Bildet er tatt etter at syklonen rammet Burma i 2008.

Uklare skillelinjer

Rapporten viser at den uklare skillelinjen mellom politikk, sikkerhet og nødhjelpsrespons også er en alvorlig utfordring.

Nødhjelpsorganisasjonene fortsetter å operere i politisk sensitive områder. Mennesker som blir drevet fra hverandre av konflikten står i fare for å bli misbrukt av en av partene i et politisk spill. Dette kan bety av nødhjelpen ikke når de som trenger det mest. 
 
– Jobben vår kommer ikke til å bli enklere i årene fremover. Utfordringen blir å forberede oss bedre på det som kommer, som å legge opp lagre med forsyninger, forbedre måten organisasjoner, regjeringer og FN koordinerer arbeidet på og forberede barn og lokalsamfunn på hva de skal gjøre når katastrofen inntreffer, sier Wang. 

På verdensbasis er Redd Barna er den største nødhjelpsorganisasjonen for barn. I Pakistan er organisasjonen en av de største på bakken etter flommen. Norske Redd Barna bidrar med 25 millioner kroner til nødhjelps- og gjenoppbyggingsarbeidet, hvorav 10 millioner er innsamlede midler og 15 millioner kommer fra UD.

Les hele rapporten her >

Her kan du se video som oppsummerer utfordringer og anbefalinger fra rapporten.