Foto: FN/Jean-Marc Ferré
I går innledet Redd Barna generalsekretær Tove R. Wang på ECOSOC høynivåmøtet i Genève.

ECOSOC er FNs administrasjon for økonomiske og sosiale saker og følger opp og koordinerer stater og samarbeidspartneres innsats mot tusenårsmålene. Årets konferanse som tar for seg utviklingsmål i forhold til utdanning har som tittel ”Implementering av internasjonale målsetninger og forpliktelser i forhold til utdanning”.

Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang har reist til Genève for å delta i disse diskusjonene. I går innledet hun en debatt med tittelen ”Utdanning, menneskerettigheter og konflikt”. Dette er et viktig tema for Redd Barna, som prioriterer å arbeide for barn i land preget av kriser og konflikt.

– Selv om vi har sett stor fremgang internasjonalt i forhold til at barn får tilbud om grunnskolegang, ser vi at store behov fremdeles står udekket. Av 67 millioner barn som ikke får skolegang, lever 28 millioner i land preget av kriser og konflikt. Utdanning er den viktigste enkeltinvesteringen for et barns liv. I områder og land med høyrisiko må en særlig sørge for at retten til utdanning blir opprettholdt og inkludert i den internasjonale humanitære krisehjelpen, sa Wang fra talerstolen.  

Mer av bistanden til utdanning

I sine innspill fokuserte hun på å oppfordre lokale, nasjonale og internasjonale partnere å forplikte seg til at den humanitære bistanden til utdanning øker til fire prosent av totalen internasjonalt. I dag ligger denne delen av bistanden på to kun to prosent. 

– Det at barn ikke får tilbud om skolegang i konflikt og krisesituasjoner eller at skolegangen blir avbrutt over kortere eller lengre tid har implikasjoner for barnets psykososiale utvikling. En videreført skolegang selv i en krise kan være med på å normalisere situasjonen for barn og å redusere implikasjoner av traumer, sa Wang.

Videre understreket Tove R. Wang at det er viktig at stater som har vært utsatt for konflikt og som har sårbare politiske systemer og svake ressurser, følges opp av givere. Samtidig må staten selv jobbe for å sikre investeringer til utdanningssektoren. En felles innsats må til med langsiktige investeringsmål for gjenoppbyggingen av sektoren.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Alle barn har rett til å gå på skolen, men særlig i land med krise eller krig som Afghanistan er det mange som ikke får samme muligheten som disse jentene utenfor Jalalabad.

Skoler som fredssoner i krig

I en konfliktsituasjon blir skoler ofte et direkte mål for konflikten. Wang understreket nødvendigheten av at stater og internasjonale organisasjoner jobber for å beskytte barn i slike situasjoner.

– Vi må få til en felles forståelse for at skolen er en nøytral arena der barn og lærere kan føles seg sikre og dermed utvikle internasjonale rapporterings- og sanksjonsmekanismer for å følge opp barns rettigheter på dette området. Skolen skal også være med på å bygge fred og å utvikle fredsskapende holdninger og samarbeid hos barn, sa hun. 

Universell rett til skole

Det er også viktig at stater, donorer og organisasjoner som jobber for å sikre barns rett til grunnskoleopplæring må utvikle systemer som sikrer universell rett til utdanning for alle barn. Samtidig er det viktig at barn og grupper av barn som er marginaliserte og sårbare får en spesiell drahjelp inn i systemet.

Menneskerettighetsengasjementet pålegger myndigheter i alle land å legge til rette for universell skolegang for barn, et system som sikrer like muligheter for alle, sa Wang. Det er nødvendig og viktig at andre samarbeidspartnere, slik som internasjonale organisasjoner, bilaterale givere, FN, og privat sektor i enkelte tilfeller, støtter opp om statens plan. Disse bidrar til å gjennomføre det nasjonale programmet og å styrke systemet, men det er staten som har det overordnede ansvaret for å sikre barns rett til utdanning. 

– Redd Barna er glade for å kunne være med å påvirke nasjonal og internasjonal utviklingspolitikk gjennom ECOSOC. Møtet har bidratt til å sette retten til utdanning på dagsorden, å identifisere utfordringer i forhold til å nå tusenårsmålet vedrørende utdanning og å introdusere nye ideer om hva som må til for at målene kan nås raskere, sier Tove R. Wang. 

Se opptakene fra diskusjonen her >