Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Barn som jobber på gata i Kabul får her et trygt sted å være av Redd Barna. Men Redd Barna frykter at mange barn vil forsvinne fra omsorgssenteret som Norge planlegger å opprette i Kabul.

De siste dagene har det blitt slått opp i norsk og utenlandsk presse at flere nordeuropeiske land nå forhandler med afghanske myndigheter om å få opprettet et omsorgstilbud for enslige mindreårige i Afghanistan. Det er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland som er med i forhandlingene, og arbeidet ledes av Sverige. Regjeringen har siden 2009 arbeidet med å etablere omsorgs- og utdanningstilbud i Afghanistan, slik at det skal være mulig å returnere barn dit. Det har blitt satt av midler til dette på statsbudsjettet de tre siste årene.

Vanskelig sikkerhetssituasjon

- Hovedformålet med dette tiltaket er å få ned antallet mindreårige asylsøkere som kommer til Norge, ikke å ivareta det enkelte barnets behov, sier Janne Olise Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.
- Det vil ikke være til barnets beste og en god langsiktig løsning å returnere barn til et land som er preget av krig og konflikt og som har en vanskelig sikkerhetssituasjon. I Afghanistan eksisterer det ikke lokale barneverntjenester, og man klarer ikke å oppspore familiemedlemmer, sier Raanes.

Så langt i år har om lag 720 enslige mindreårige søkt asyl i Norge, og rundt halvparten av de enslige mindreårige søkerne er fra Afghanistan. Omsorgssenteret i Afghanistan vil gjelde for mindreårige asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov, det vil si at de ikke har fått asyl og ikke har rett til beskyttelse på humanitært grunnlag. Samtidig er dette barn som man ikke har funnet omsorgspersoner i Afghanistan som de kan returneres til.

Foto: Redd Barna
Redd Barna og Janne Olise Raanes mener Norge nå må høre på FN, som er bekymret for at regjeringen vil returnere afghanske barn til et land preget av krig og konflikt.

Hører ikke på FN

FNs barnekomité uttrykker i sine anbefalinger til Norge at de er sterkt bekymret for Norges planer om å etablere omsorgssentre i Afghanistan, da disse barna kommer fra områder som er preget av krig og konflikt der beskyttelse ikke kan garanteres.

- Norge er forpliktet til å høre på FNs anbefalinger, men i dette tilfellet gjør de ikke det. Norge vil med dette tiltaket handle i strid med FNs anbefalinger og returnere barn tilbake til en usikker og ustabil situasjon, sier Raanes.

Redd Barna mener dette er i strid med barnekonvensjonen og er bekymret for at det ikke vil bli undersøkt hva som er til det enkelte barnets beste før det blir returnert. Redd Barna er også urolig for at barn kan bli sendt til senteret og bli der en stund, for så å forsvinne og bli utsatt for nye menneskerettighetsbrudd.

- Dette omsorgssenteret skal ligge i Kabul, men de fleste av barna som kommer til Norge er ikke fra Kabul. De blir da returnert til et sted hvor de ikke har noe tilknytning eller nettverk, sier Raanes.

Redd Barna ber nå regjeringen om å stoppe planleggingen av omsorgssentre i Afghanistan.