De senere årene har det vært en økning i antall anmeldte overgrep mot barn og ungdom, og mange overgrep skjer i tilknytning til barns bruk av internett. Som en rettighetsorganisasjon arbeider Redd Barna for å styrke samfunnets innsats for å forebygge overgrep over internett.

- Vi er opptatt av at alle oppvekstarenaer må bidra til at barn lærer å håndtere de farene de møter på nett, og det gjelder også for barnevernet, sier rådgiver Kaja Hegg.

Barn i sårbare livssituasjoner kan være mer utsatt for å bli lurt og manipulert på nettet. Barna kan ha erfaringer som gjør dem mer på søken etter bekreftelse og oppmerksomhet, og de får mindre veiledning fra trygge omsorgspersoner.

Ny rapport

Derfor har Redd Barna laget en rapport som handler om barnevernets arbeid for å beskytte barn, og her ønsket vi å undersøke hvordan ansatte selv mener at de kan jobbe for å beskytte barn. Det har resultert i rapporten, «Internett er et stort mørkt rom. Håndtering av risiko for seksuell utnytting over internett i barnevernsinstitusjon.»

Våre funn viser at ansatte har sett en stor endring i barns nettbruk de senere årene. Nettkontakt er viktig for ungdommene på barneverninstitusjonene for å leve et mest mulig vanlig ungdomsliv. Samtidig mener ansatte at det er en reell risiko for at unge bosatt i deres institusjon blir seksuelt utnyttet over internett, og at de som ansatte ikke har nok kompetanse eller mulighet til å håndtere denne risikoen så godt som de ønsker.

Les rapporten her

Behov for tiltak

Rapporten viser at de ansatte mener det er svært krevende å gripe inn i disse sakene. De er i tvil om hva regelverket åpner opp for og de mener at regelverket ikke er tilpasset den teknologiske utviklingen og måten barn og unge bruker internett på i dag. Mange ansatte opplever at de mangler kunnskap for å kunne forstå og hjelpe ungdom til å håndtere risikoen på nett godt nok, og flere kvier seg fordi de er redd for at de unge reagerer sterkt på hvis de ansatte begrenser deres tilgang til internett. Ansatte forteller om vanskelige avveiinger mellom det å gi barn og unge frihet og mulighet til å delta og kommunisere, og det å begrense denne friheten for å gi dem beskyttelse mo seksuelle overgrep.

- Redd Barna håper at rapporten kan bidra til at ansvarlige myndigheter kan se nærmere på hvordan rettighetsforskriften kan oppdateres i tråd med den digitale virkeligheten barn og ungdom vokser opp i. Dette er viktig for å styrke det forebyggende arbeidet for at barn og unge skal være trygge på nett, påpeker Hegg.