Foto: Utenriksdepartementet
Redd Barna gleder seg over at Dr. Juris Kirsten Sandberg er nominert som kandidat til FNs komite for barnets rettigheter.

FNs komité for barnets rettigheter (også kalt FNs barnekomité) er verdens viktigste overvåkningsorgan når det gjelder barns rettigheter og består av 18 uavhengige eksperter. 

– Redd Barna mener at Kirsten Sandberg er en meget velkvalifisert kandidat til ett av verdens viktigste verv. Sandberg er kjent som en meget sterk jurist og har som en av de få hatt barns rettigheter i sentrum i hele sin hittidige og imponerende profesjonelle juridiske karriere, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Vaktbikkje    

Komiteens oppgave er å overvåke at statene virkelig oppfyller sine juridiske forpliktelser slik de er nedfelt i Barnekonvensjonen. Komiteen skal samtidig påse at ingen barn, eller grupper av barn, blir diskriminert når statene gjør sine prioriteringer, at barn blir hørt når det skal treffes beslutninger som vedrører dem og at avgjørelser som treffes av myndighetene i landet virkelig er til barnets beste. Komiteen har dessuten til oppgave å overvåke at barns rett til liv og utvikling blir ivaretatt i alle myndighets avgjørelser som vedrører barn.    

– Heldigvis har nesten alle verdens stater valgt å ratifisere FNs barnekonvensjon (med unntak av USA og Somalia) og dette gjør FNs barnekomité til det av FNs overvåkningsorgan som har flest land ”å vokte”, sier Wang.

Statene skal nemlig jevnlig sende inn rapporter til komiteen om hvordan det går med den konkrete oppfyllelsen av statenes juridiske plikter i Barnekonvensjonen. Statene må deretter opp til ”muntlig eksamen” hos komiteen og får etterfølgende skriftlige ”karakterer” og pålegg om forbedringer.

FNs komité for barnets rettigheter trenger derfor eksperter av et særlig kaliber. Eksperter som kjenner Barnekonvensjonen ut og inn. Eksperter som har mot og kulturell forståelse til å kunne gi statene den effektive tilbakemelding som trengs.    

Les mer om Kirsten Sandberg på Utenriksdepartementets hjemmesider >